czwartek, 30 czerwca 2022

Czy chcesz połączyć się z Bogiem?


Niemożliwe jest raz oświeconych, którzy posmakowali też daru niebiańskiego i się stali uczestnikami świętego Tchnienia i poznali wspaniałe wypowiedzi Boga, oraz moc nadchodzącego eonu, a odpadli, ponownie doprowadzić do skorygowania. Sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę.
List do Hebrajczyków 6:4-6

Słowo bóg jest pojęciem prostym, zaadoptowanym dla wyrażenia prawdy znacznie bardziej skomplikowanej. Nadużywanie tego słowa zagmatwało zrozumienie Boga Najwyższego jako absolutu niemożliwego do ogarnięcia przez ludzkie zmysły i niemożliwego do opisania ludzkimi pojęciami.

Pismo święte przedstawia nam Boga Najwyższego jako Ojca wszystkiego, Jednotę dobra. Pisząc o Jednocie, mam na myśli Byt Najwyższy, niepodzielny, Ogrom nie do ogarnięcia zmysłami i rozumem. Ta Jednota pragnie jedności, ale to nie Bóg dołączy do ludzi, tylko ludzie muszą dołączyć do jedności z Bogiem najwyższym.

wtorek, 28 czerwca 2022

Czy przyjmiesz pomoc od szatana?


Niech sprawiedliwy zada mi cios życzliwy, niech mnie karci, ale olejku nawilżającego moją głowę nie chcę od niegodziwców, a moja modlitwa nadal będzie im przeciwna.
Księga Psalmów 141:5

Słowa psalmisty można oddać bardziej współcześnie w taki sposób:

Wolę krytykę od kogoś, kto postępuje szlachetnie, niż komplementy od niegodziwca, który chce mnie pozyskać do swojej sprawy.

Oczywiście rada biblijna jest uniwersalna, chodzi o to, że nie przejdziemy na stronę zła za podarki. Olejek na głowę był czymś bardzo miłym w tamtych czasach i drogim. Trudno go też było zwrócić, nie tylko dlatego, że trudno, by było ściągnąć olej z głowy, ale też dlatego, że większości osób nie było na to stać.

Wylanie takiego olejku na głowę mogło być wyrazem wielkiego szacunku i życzliwości, ale mogło też być elementem przekupstwa. Psalmista zdecydowanie odcina się od tej drugiej możliwości, co znaczy, że woli nie zaznać przyjemności niżby miał dać się nakłonić do zła.

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Kochaj żonę - szanuj męża!


Mężowie! Miłujcie żony, jak i Pomazaniec umiłował zgromadzenie i wydał samego siebie za nie.
List do Efezjan 5:25-26

W dalszych rozważaniach Paweł pisze:

Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jak swoje własne ciało; kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje.
Efezjan 5:28

Nikt zdrowy nie wyrządza krzywdy sam sobie, tak samo mężczyzna zdrowy, zwłaszcza gdy uważa się za naśladowcę Pomazańca, nie będzie źle traktował żony.

Paweł udzielił też rady żonom:

niedziela, 26 czerwca 2022

Czy jesteś mądrym rodzicem?


A wy ojcowie, nie drażnijcie swoich dzieci, ale je wychowujcie w karności i nakazach Pana.
List do Efezjan 6:4

Paweł w liście do Efezjan przez udzielenie rad porządkuje relacje nie tylko rodzinne, ale też hierarchie władzy panów nad niewolnikami. Najpierw radzi dzieciom, by były posłuszne rodzicom, ale też upomina rodziców, by swoim postępowaniem nie utrudniali dzieciom posłuszeństwa. Nakazuje więc, by rodzic nie drażnił dziecka. Inne przekłady oddają tę radę , jako: „Nie pobudzajcie do gniewu”. Rodzice nie lubią mówić o tym, że ich zachowanie może być nieodpowiedzialne i złe. Przeważnie uważają, że ZAWSZE ich zachowanie jest uzasadnione, a dzieci mają ich słuchać i koniec.

sobota, 25 czerwca 2022

W jaki sposób apostołowie wypędzali demony?


A przywoławszy dwunastu uczniów swoich, przekazał im władzę nad tchnieniami nieczystymi, żeby mogli wyrzucać je, a także by mogli terapeutować z każdej choroby i każdej słabości.

Dwunastu wybranych spośród kilkudziesięciu uczniów dostało władzę nad złymi tchnieniami, czyli nad istotami niewidzialnymi, duchowymi, dlatego kojarzonymi z powiewem, tchnieniem.

Nie należy mylić władzy z mocą. Posiadanie władzy oznacza otrzymanie pewnych uprawnień, kompetencji. Posłańcy Chrystusa mieli władzę w takim samym sensie, jak ktoś dostaje władzę prezydenta, czy burmistrza, to znaczy może podejmować decyzje i wydawać polecenia. Taką władzę otrzymało dwunastu. Nie stawali się przez to silniejsi od demonów, nie mieli nadprzyrodzonej siły, ale mieli prawo do wydawania poleceń.

Widać to lepiej na przykładzie samego Chrystusa.

piątek, 24 czerwca 2022

Jak uzdrawiali uczniowie Chrystusa?I uzdrawiajcie słabych, którzy by tam byli. Mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże.
Ewangelia wg św. Łukasza 10:9

Uczniowie Pomazańca Jeszu nie tylko głosili, ale także uzdrawiali słabych. Każdy sobie pomyśli, no tak, przecież czynili cuda, ale jak mieli czynić cuda skoro jeszcze nie wstąpiło na nich święte Tchnienie?

Te uzdrowienia nie były takimi oczywistymi cudami, skoro wielu ich nie przyjmowało. Pan powiedział:

czwartek, 23 czerwca 2022

Niech dzieci przyniosą ci radośćPrawy ojciec dba o wychowanie, będzie więc miał radość z mądrego dziecka.

Rodzice cieszą się z mądrych dzieci, ale tę mądrość dzieci muszą z czegoś lub od kogoś czerpać. Przeważnie wychowaniem dziecka zajmuje się internet, telewizja i szkoła. Rodzice większość czasu spędzają w pracy, a dzieci w szkole. Bardzo szybko zostaje zerwana więź między dzieckiem a matką, a także ojcem. Relacje w rodzinie sprowadzają się do tego, by sobie nawzajem nie przeszkadzać. Posiadanie mądrych dzieci jest więc kwestią kogoś innego, kto im szykuje programy szkolne lub internetowe. Obecnie zajmują się tym ludzie Wielkiej Nierządnicy.

środa, 22 czerwca 2022

Miłość ponad podziałami


Nasze obywatelstwo jest w niebiosach, skąd też zbawiciela oczekujemy, Pana Jeszu Pomazańca.

Jesteśmy na ziemi przedstawicielami naszego władcy Jeszu.

W większości ziemianie przez zwiedzenie i przymus służą władcy tego świata szatanowi. Obecnie on sprawuje władzę nad ziemią i odpowiada za zło, jakie tutaj się dzieje. Ludzie jednak obwiniają o to Boga, co sprawia, że wiele osób nie czuje pragnienia, by służyć Bogu.

To się zmieni, w tym celu władzę odzyska Syn Boga Jeszu. Do niego należy ziemia, a my nie jesteśmy zdrajcami ziemi, tylko wiernie czekamy na powrót Syna Bożego i na odzyskanie przez Niego władzy na ziemi. Jesteśmy lojalni prawdziwemu właścicielowi.

wtorek, 21 czerwca 2022

Bóg jest Dobry, nie bądź niewdzięcznikiem!


Jeśli więc wy, mając skłonność do zła, uznajecie za słuszne, by dzieci swoje obdarować czymś dobrym, to tym bardziej Ojciec w niebie da święte Tchnienie tym, którzy Go proszą.
Ewangelia wg św. Łukasza 11:13

Pan Jeszu, Namaszczeniec Boga uczył słuchaczy ufnego proszenia Boga przez modlitwy, odwołał się przy tym do kilku przykładów ze stosunków ludzkich. Wykazał, że Bóg, który jest dobry, tym bardziej wysłucha ludzi, skoro ludzie mający skłonność do zła wysłuchują próśb innych ludzi.

Cytowany wyżej werset odwołuje się do naturalnej chęci rodzica, by sprawić przyjemność dzieciom, tym bardziej Bóg, który jest dużo szlachetniejszy od człowieka, wysłucha tych, którzy Go o coś proszą.

Jeśli więc Bóg nie wysłuchuje Twojej prośby, to zastanów się, czy dobrze ją adresujesz i czy sam jesteś dzieckiem zasługującym na wysłuchanie. Jeśli twój poziom wiedzy jest większy to i wymagania są większe. Z drugiej strony bywa, że jacyś ludzie nieznający Boga twierdzą, że zostali wysłuchani, modląc się na przykład do Marii lub jakiegoś świętego. To ich zdaniem jest dowód na to, że ich wiara jest prawidłowa. Takie sytuacje przeważnie dotyczą dramatycznych sytuacji, z pogranicza życia i śmierci, kiedy to w cudowny sposób ktoś zostaje ocalony.

niedziela, 19 czerwca 2022

Kiedy armie całego świata okażą się śmiechu warte?


Przyjdźcie, zobaczyć czego dokonuje Pan, jakie czyni spustoszenie na ziemi. Przerywa wojny aż po krańce ziemi, łuk kruszy, łamie włócznię, wozy ogniem pali. Uspokójcie i nauczcie się, że Ja jestem Bogiem. Będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na całej ziemi.
Księga Psalmów 46:9-11

Czasem, żeby przerwać agresję, trzeba pokonać agresora. Bóg nawołuje do pokoju, ale jeśli ludzie się nie uspokoją, to w stosownym czasie interweniuje i zakończy ich działania.

Ludzie mają różne możliwości wyboru, ale nie ma takiej możliwości, że ich władza będzie bez końca. W odpowiednim czasie Pan Jeszu zaatakuje ich wojska i zaprowadzi tysiącletni pokój na ziemi.

Nie ma sposobu, by temu zapobiec, więc mądrze byłoby zaakceptować ten fakt i przywitać Króla królów i Pana panów z należnym Mu szacunkiem. Kto chciałby przeszkodzić Synowi Bożemu w przejęciu władzy, skazany jest na unicestwienie.

sobota, 18 czerwca 2022

Najlepszy interes jaki możesz zrobić w życiu


Wytrzymujcie ze sobą i przebaczajcie sobie wzajemnie, jeśli ktoś ma przeciw drugiemu powód do oskarżeń: tak jak Pan darował wam, tak i wy darujcie innym.
List do Kolosan 3:13

Jesteśmy święci nie dlatego że sami z siebie nie uchybiamy, ale dlatego, że mimo naszych wad Pan Jeszu nam wybacza i czyni nas świętymi, ale czy my również wybaczamy innym? Biada tym, którzy żywią urazy.

piątek, 17 czerwca 2022

Większość jest po stronie demonów, a ty po której stronie jesteś?


Wchodźcie przez wąskie drzwi! Ponieważ drzwi i droga szeroka doprowadzą was do unicestwienia, a wielu jest takich, co tam pójdą. Natomiast drzwi wąskie i zwężona ścieżka, prowadzą do życia, ale niewielu ją znajduje.
Ewangelia wg św. Mateusza 7:13-14

Bóg nigdy nikogo do niczego nie zmusza, ale daje możliwość, ostrzega przed złym wyborem i zachęca do dobrej decyzji. Od początku Chrystus ostrzegał, że większość wybierze złą drogę. Szeroka droga, którą idzie większość, wydaje się TU i TERAZ fajniejsza. Jest takie zwodnicze powiedzenie: Przecież większość nie może się mylić. Tymczasem jest na odwrót. 

środa, 15 czerwca 2022

Dzielmy się płomieniem, który jest w nas


Jeśli więc ukryta jest nasza dobra nowina, to dla tych jest ukryta, którzy giną, wśród których bóg tego eonu zaślepił myśli niewierzących, aby nie oświetliło ich światło dobrej nowiny, chwały Pomazańca, który jest obrazem Boga.
2 List do Koryntian 4:3-4

Bóg tego eonu, czyli obecnego świata zaślepia umysły ludzi, by nie widzieli prawdziwego światła. Przypomina to film seksmisja, w którym ludzie byli trzymani pod ziemią, bo tak łatwiej nimi się rządziło, i straszono ich, że jak wyjdą na ziemię, to umrą w męczarniach. Tymczasem na zewnątrz było życie znacznie lepsze, przyjemniejsze.

Dzisiaj głosimy możliwość życia bez końca, a szatan dba o to, by ludzie wierzyli tylko w TU i TERAZ.

wtorek, 14 czerwca 2022

Światło, które jest ciemnością


Lampą dla ciała jest oko, jeśli więc byłoby oko twoje zdrowe, całe ciało twoje rozświetlone będzie, Jeśli twoje oko jest złe, to całe ciało twoje jest w ciemnościach. Jeśli więc światło w tobie jest ciemnością, to ciemność ta jest wielka.
Ewangelia wg św. Mateusza 6:22-23

Dużym powodzeniem cieszy się ostatnio stwierdzenie, że nie ma ciemności, bo ciemność jest brakiem światła, tak samo wyciągają ludzie wniosek, że nie ma zła, bo zło to brak Boga lub miłości. Tymczasem Biblia łamie te zgrabne sformułowania i twierdzi, że istnieje światło, które jest ciemnością. Ma to związek z mądrością, ponieważ bawiąc się w filozoficzne formułowanie zdań, powiemy, że nie ma głupoty, bo głupota to tylko brak mądrości.

Trudno nam sobie wyobrazić latarkę, która by świeciła ciemnością, albo taką sytuację, że im bliżej lampy, tym ciemniej. Taką właśnie lampą dysponuje szatan i dba o to, by pod jej wpływem był cały świat.

poniedziałek, 13 czerwca 2022

Życzliwie wspierajcie się - tak przetrwacie problemy


Dlatego wspierajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, co zresztą robicie.
1 List do Tesaloniczan 5:11

Nie skupiamy się tylko na poznaniu prawdy, jest ona ważna, ale bez miłości nie pomoże nam dostąpić zbawienia. Miłość musi przejawiać osoba mająca wiedzę, ale też osoba z wiedzy korzystająca, by nie gardzić tym, który wydaje się wszystko wiedzącym. Lubimy sami mieć dużo do powiedzenia i dlatego unikamy osób, które wiedzą lepiej.

Kiedy więc komuś udzielasz wiedzy, często nie wiesz, jak jesteś odbierany. Liczysz na wdzięczność, a tymczasem ta osoba może zacząć cię unikać. Jeśli więc chcesz wspierać innych słowem, to musisz się czasem nad tym problemem zastanowić. Często ktoś chce być wysłuchany i nie potrzebuje twoich rad. Problem czasem nie jest logiczny tylko emocjonalny i emocje trzeba pomóc wyciszyć, a nie błyszczeć wiedzą rozwiązującą każdy problem.

Pomaganie innym bywa więc trudne, ale zawsze słowo miłe będzie budujące.

sobota, 11 czerwca 2022

Poznasz mądrego po słowach jego


Odpowiedź łagodna uśmierza gniew; ale słowo szorstkie pobudza do wściekłości. Język mądrych jest miły dzięki mądrości; ale z ust tępych wylewa się głupota.
Księga Przysłów 15:1-2

Lubimy ulegać emocjom i nie lubimy się hamować, bo czujemy się wówczas stłamszeni, ale dobrze, jeśli jednak się stłamsimy w emocjach, ale wykażemy w mądrości. Emocje blokują logikę, a co za tym idzie, nasze wypowiedzi mogą okazać się mało mądre lub wręcz nie na temat, czyli głupie. Żeby tego uniknąć trzeba się uczyć uważnie słuchać i nie odpowiadać, dopóki nie upewnimy się, że na pewno rozumiemy drugą osobę. Powinniśmy dopytywać o szczegóły, zanim odpowiemy, bo często okazuje się, że choć nam się wydawało, że rozumiemy rozmówcę, to tak nie jest.

piątek, 10 czerwca 2022

Tajemnica zbawienia


Przeznaczone jest ludziom pierwsze życie zakończyć śmiercią, a potem stanąć na sąd. Tak też Pomazaniec pierwszy raz przyszedł, by życie ofiarować, za uwolnienie innych od grzechu, a drugi raz przyjdzie nie z powodu grzechu, ale ukarze się tym, którzy są Jego i wyczekują Go dla ich zbawienia.
List do Hebrajczyków 9:27-28

Człowiek po śmierci czeka na sąd, który zdecyduje o jego dalszym przeznaczeniu. Sąd oceni to, jak człowiek żył i czy zasługuje na więcej życia. Ponieważ wszyscy ludzie grzeszą, nawet jakby bardzo tego nie chcieli, więc wszyscy powinni ponieść karę i nie dostąpić drugiej szansy na życie, ale na nasze szczęście Syn Boga Jeszu postanowił umrzeć za nas i w ten sposób nabył prawo do naszego życia. Teraz on decyduje komu grzechy zostaną wymazane.

czwartek, 9 czerwca 2022

Czy masz zaproszenie na ucztę w nowym świecie?


Zobaczyłem miasto święte — Jeruszalem nowe. Zobaczyłem, jak zstępuje z nieba, od Boga, przygotowane jak panna młoda przystrojona dla swojego męża. Usłyszałem też potężny głos od tronu wołający: "Oto mieszkanie Boga pośród ludzi i zamieszka z nimi, a oni będą narodami należącymi do Niego, a On będzie Bogiem, który z nimi będzie przebywał, bo jest ich Bogiem. I zetrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci nie będzie już ani smutku, ani rozpaczy, ani cierpienia nie będzie już, ponieważ to, co było wcześniej, przeminęło.
Objawienie św. Jana 21:2-4

Jeruszalem nowe, które schodzi z nieba na ziemię, a które jest panną młodą [oblubienicą] to słudzy Pana Jeszu, jako całość.

środa, 8 czerwca 2022

Czy jesteś gotowy na pochwycenie?


W tym samym momencie, gdy padnie rozkaz, i da się słyszeć głos dowódcy Posłów, a także trąby Boga, osobiście Pan zstąpi z nieba a ci, którzy zmarli w Pomazańcu powstaną jako pierwsi. Następnie my, którzy przetrwamy i nadal będziemy żywi, w tym samym czasie zostaniemy pochwyceni w chmury na spotkanie Pana w powietrzu i już zawsze z Panem będziemy.

Moment pochwycenia będzie naszym trumfem i powodem do wielkiej radości. Idziemy na spotkanie Pana, aż trudno sobie wyobrazić jak wielkie będzie nasze wzruszenie.

Może pomyślisz teraz, że nie czułbyś się godny tego spotkania. Otóż nikt kto nie będzie godny, pochwycony nie zostanie i to będzie dramat dla takiej osoby. Znać Pana i zostać przez niego odrzuconym, oznacza, że coś z nami w chwili pochwycenia nie było dobrze. Dlatego Pan ciągle ostrzegał:

wtorek, 7 czerwca 2022

Jak pokonać strach?


Kiedykolwiek by mnie strach miał ogarnąć, pokładam ufność w Bogu.
Księga Psalmów 56:4

Prosta recepta na strach: zaufaj Bogu. Jak mają zaufać Bogu ludzie, którzy nie służą Mu, nie wierzą w Niego, lub wierzą, ale jakoś zapominają o Nim? Zaufanie wynika z wiary. Gdybyś naprawdę wierzył, że jesteś pod opieką Boga, to byś się nie bał, dlatego, gdy dopada cię strach, uspokój go, przypominając sobie, że jesteś własnością Boga i bez Jego woli nic złego cię nie spotka.

Opieka Stwórcy zaczyna się już od automatycznych systemów, jakie wszczepił nam w ciało. Bóg wyposażył nas w system szybkiego reagowania na niebezpieczeństwo. Odczuwanie strachu jest instynktowne, a ratowanie się jest odruchem i to jest dobre. Problem zaczyna się, gdy nasz strach jest nieuzasadniony. Nic nam nie zagraża, a nas zaczyna ogarniać strach. Przeważnie wpadamy wówczas w panikę.

poniedziałek, 6 czerwca 2022

Rola sług Chrystusa w XXI wieku


Powiedział Pan: Kto jest zarządcą wiernym i roztropnym, którego ustanowi Pan nad terapeutami swoimi, by dawać w porę porcje?
Ewangelia wg św. Łukasza 12:42

Mniej nas może w tej chwili interesuje, kim jest zarządca terapeutów, ponieważ ciekawi nas kim są terapeuci i jak działają. Terapeuci to służba naprawiająca ze szczególnym naciskiem na zdrowie. Wszyscy jesteśmy sługami naszego Pana Jeszu. Skoro swoich sług nazywa On terapeutami, to jakie zadanie nam powierzył?

Greckich słów, które można by przetłumaczyć na sługa/niewolnik jest kilka i one są częściej używane, dlaczego więc Zbawiciel użył tego słowa, które ma szczególne znaczenie? Czy w ten sposób nie przekazał nam informacji trudnej do wychwycenia przez osoby niepowołane?

niedziela, 5 czerwca 2022

Współczucie i zrozumienie


Radujcie się z radosnymi, a płaczcie z płaczącymi.
List do Rzymian 12:15

Gdyby dziecko wylało kubek z mlekiem i z tego powodu zaczęło płakać, czy powinniśmy robić to samo, czyli identycznie zalewać się łzami z powodu rozlanego mleka? Mam nadzieję, że ten prosty przykład pomógł Ci zrozumieć, że rady biblijne są głębszą mądrością, niżby wynikało z dosłownego ich odczytania.

Z kontekstu całej Biblii wynika, że nie chodzi o dosłowne zalewanie się łzami, gdy ktoś płacze, ale o zrozumienie i współczucie. Czasem tylko o wykazanie zrozumienia, bez współczucia, bo czy będziemy współczuli sąsiadowi, któremu stłukła się figurka „matki boskiej”? Będziemy dalecy od współczucia i od tego, by dosłownie z nim z tego powodu płakać. Możemy jednak wykazać zrozumienie. Gdybyśmy wierzyli w to samo, co on wierzy, też byłby to dla nas problem. Zrozumienie uczuć nie oznacza akceptacji, może być jednak dobrą pozycją do głoszenia, pod warunkiem że poczekamy, aż emocje sąsiada opadną. Do tego trzeba rozwagi, wnikliwości, rozsądku.

sobota, 4 czerwca 2022

Zamień krótkie życie na bezkresne


Nie podsumowuję swojej duszy jako wyjątkowo cennej, jakbym miał już zakończyć bieg swój i służbę, którą powierzył mi Pan Jeszu, w celu dobitnego świadczenia dobrej nowiny o łasce Boga.
Dzieje Apostolskie 20:24

Mimo że Paweł wiedział, że czeka go więzienie i że już nie zobaczy braci z Efezu, to nie użalał się nad sobą ani nie usiłował wywyższyć swojej roli. Wiedział, że po jego odejściu społeczność w Efezie zostanie podzielona, a wielu braci zacznie głosić odstępcze nauki. Swoje zadanie wykonał jednak najlepiej jak mógł i nie miał sobie nic do zarzucenia. Teraz Pan przenosi go na inny teren działania, skutkiem czego imię Pana Jeszu będzie głoszone w domu cesarza, dotrze do najwyższych urzędników państwowych, dając im możliwość opowiedzenia się po właściwej stronie.

piątek, 3 czerwca 2022

Daj się zwerbować do Królestwa Bożego


Bóg nie wysłał Syna w celu osądzenia świata, ale wysłał Go z misją ratowania świata.
Ewangelia wg św. Jana 3:17

Pan nasz Jeszu jest naszym Królem i Wodzem. Przyszedł na ziemię, ponieważ przez zwodnicze działanie szatana świat ludzki był skazany na zagładę. Wszyscy błądzili (grzeszyli), więc po osądzeniu świata bez misji jego ratowania, wszyscy by zmarli i świat nie miałby dla kogo istnieć.

Chrystus schodzi na ziemię i organizuje grupę ludzi, którzy mają dostąpić przebaczenia uchybień. W tym celu musi umrzeć za nich. Dwunastu apostołów zamienia się w grupę 120 osób, a później następuje przez głoszenie zbawienia w imieniu Jeszu, masowe korygowanie ludzkich zachowań. Liczne zanurzenia, do których wówczas dochodzi, są jak podpisanie umowy oddania się na służbę Synowi Bożemu, który w ten sposób organizuje tych, co mają przejąć świat. Ludzie tysiącami werbują się do świata, w którym Pan Jeszu jest Władcą z woli Boga Ojca.

czwartek, 2 czerwca 2022

Naucz się słuchać!

Zrozumcie to, bracia moi umiłowani, że każdy człowiek powinien być szybki do słuchania, a powolny do mówienia i do ulegania rozdrażnieniu. Ponieważ gniewne rozdrażnienie człowieka nie współpracuje ze sprawiedliwością Boga.
List św. Jakuba 1:19-20

Pan nasz Jeszu ostrzegał, byśmy uważali, jak słuchamy. Najczęstszym problemem podczas słuchania jest uznanie, że nie musimy słuchać, aż rozmówca skończy nam wyjaśniać, ponieważ już wiemy (tak nam się wydaje), o co chodzi i naszym zdaniem możemy już zacząć mu udzielać rady. Przerywamy więc słuchanie i przystępujemy do mówienia albo czekamy, aż rozmówca skończy, ale faktycznie już go nie słuchamy, bo sobie w głowie układamy, co mu powiemy, jak nas dopuści do głosu.

Tak wygląda 99% rozmów i jest to poważny problem, bo takie zachowanie nie ułatwia porozumienia. Faktycznie ludzie prowadzący ze sobą rozmowę w taki sposób oddalają się od siebie, tracą ochotę do rozmowy.

środa, 1 czerwca 2022

Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga


Przejawiajcie do siebie wzajemnie miłość jak do bliskich krewnych. Wyprzedzajcie się w okazywaniu sobie szacunku.
List do Rzymian 12:10

Wczoraj pisałem o bliźnich, mówiłem też o tym słowie i jego znaczeniu na spotkaniu. Wyjaśniłem, że bliźni to ktoś będący blisko, obok albo sąsiad. Iszraaelici traktowali to słowo tak samo, jak my dziś słowo bliski, czyli rozumieli je w kontekście rodziny, ewentualnie wspólnoty plemiennej zwanej narodem. Nazywali też siebie braćmi, co wskazywało na jeszcze silniejszą więź. To drugie słowo pojawia się w dzisiejszym cytacie z listu do Rzymian 12:10. Mamy żywić do siebie wzajemnie miłość taką samą jak do bliskich krewnych. Słowo to bywa często tłumaczone na miłość braterską i jest inną miłością niż agape, która polega na odczuwaniu współczucia wobec każdego człowieka. Ta braterska miłość jest do osób nam bliższych, dlatego porównałem ją do miłości rodzinnej.