czwartek, 23 marca 2017

Rady Jakuba dla sług pomazańcowych

List Jakuba jest zbiorem bardzo wielu porad dotyczących naszego życia w Pomazańcu Jeszu. Dwa lub trzy zdania i zmiana tematu. Momentami list Jakuba przypomina księgę Przysłów, pełną krótkich rad. Z tym że Jakuba porady są wyraźnie napisane pod kątem naśladowców Chrystusa. Dziś trzy rady każdą omawiam w innym filmiku.

Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.

Jakuba 1:2-4


poniedziałek, 20 marca 2017

Postępowanie w brew wierze jest grzechem

Rzymian 14:13-23
13 Przestańmy się wzajemnie osądzać. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia.
14 Wiem i przekonany jestem w Panu Jeszu, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste.
15 Gdy więc z powodu pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Swoim pokarmem nie doprowadzaj do upadku, tego za którego umarł Pomazaniec.
16 Niech nie oczerniają waszego dobra.
17 Królestwo Boże to nie jedzenie i picie, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Tchnieniu Świętym.
18 Ponieważ tak służący Pomazańcowi, podoba się Bogu i ma akceptację ludzi.
19 Dążmy do pokoju i wzajemnego zbudowania.
20 Z powodu pokarmów nie burz dzieła Bożego. Wszystko jest czyste, ale staje się złem gdy prowadzi do upadku.
21 Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i unikać tego przez co brat twój upadnie.
22 A swoje przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy, kto sam się nie oskarża z powodu wniosków do których doszedł.
23 Kto je, mając wątpliwości, potępiony jest, bo wbrew swojej wierze postąpił. Postępowanie niezgodne z z wiarą, jest grzechem.

sobota, 18 marca 2017

Różnorodni choć zjednoczeni

Kontynuujemy rozważania na temat jedności sług pomazańcowych mimo różnic w sposobie na życie. Okazuje się, że nie musimy być identyczni we wszystkim co robimy. Możemy mieć własne upodobania i sposoby na życie, jeśli oczywiście mieszczą się w granicach nakreślonych przez dobrą nowinę. Ktoś chce jeść mięso, niech je, a ktoś nie chce go jeść, to niech nie je. Cokolwiek robimy powinniśmy robić na chwalę Boga Ojca i Syna Bożego. Ustępowanie w obliczy możliwego sporu także jest częścią naszej osobowości kształtowanej na chwałę Boga. 

Gdy różnisz się w niektórych poglądach od swojego brata w Chrystusie, zamiast go krytykować i zmuszać do zmiany poglądów, pomyśl, że to wspaniały dowód miłości Bożej. Jeśli jesteś pewien, że masz rację, a Twój brat błądzi, to doceń Bożą miłość, bo Bóg go toleruje mimo wad i błędnego zrozumienia. 

piątek, 17 marca 2017

Ugryź się w język, zanim kogoś osądzisz

Od czasu zamknięcia kanonu Pism Świętych minęło 1900 lat. Pojawiły się nowe wynalazki, które bardzo zmieniły nasz sposób życia. Słudzy pomazańcowi mają różny stosunek do tych nowinek, ale zawsze powinni pamiętać o tym, że ich opinia jest ich opinią. Dla nich jest najważniejszą i obowiązująca, ale nie koniecznie musi tak być w przypadku innego sługi pomazańcowego. Każdy odpowie sam przed Bogiem za swoje postępowanie. Nie tworzymy reguł i nie narzucamy ich innym. Nie robili tego apostołowie, mimo że bez wątpienia działało przez nich Tchnienie Święte. Tym bardzie i my nie ustanawiajmy nowych praw i nie zmuszajmy do ich przestrzegania. Wszyscy jesteśmy powołani do wolności, a nasza służba jest mądrym wykorzystaniem wolnej woli. Znajdźmy przyjemność w byciu innymi.

czwartek, 16 marca 2017

Patrzmy na Chrystusa

Patrzmy na Chrystusa, jako wzór wiary, wytrwałości, a także nagrody. List do hebrajczyków 11 rozdział podaje przykład wiernych ludzi, którzy mimo, że reprezentowali Boga nie spotkali się z tego powodu z uznaniem wśród ludzi, przeciwnie byli prześladowani, gnębieni i zabijani. Ufali Bogu, że w jakiś sposób ich wynagrodzi za wierność. Później przyszedł Chrystus nasz Pan na Ziemię i jego także poniżono, torturowano i zabito. Powinien odebrać od mieszkańców Ziemi cześć, a tymczasem nawet naród Izraelski chciał jego śmierci, jako fałszywego Mesjasza. 

Czego więc my możemy się spodziewać? Tego samego. Nie będziemy lepiej traktowani niż nasz Pan lub inni prorocy. Nastawmy więc swoje umysły na przykrości ze strony tego świata i liczmy tylko na nagrodę po zmartwychwstaniu, oczywiście jeśli wytrwały w wierności do końca. 

środa, 15 marca 2017

Wytrwale biegnijmy


Mając dokoła siebie mnóstwo świadków, odłóżmy wszelki ciężar, grzech, który nas łatwo zwodzi, powinniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.
Hebrajczyków 12:1

Czasem chcemy za dużo i nie możemy wówczas nic osiągnąć. Pan nasz Jeszu twierdzi:

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają.
Łukasza 13:24 


Dlatego warto pozbyć się wszystkiego co nam utrudnia osiągnięcie celu. Dla sług pomazańcowych największym ciężarem hamującym dążenie do zbawienia jest grzech, dlatego trzeba się go pozbyć.

wtorek, 14 marca 2017

Prostuj drogę dla Pana


Prostujcie drogę dla Zbawiciela Jeszu. Zanim nasz Pan przybędzie ze swoimi zastępami, prostujmy Mu drogę, tak by w nas samych nie znalazł powodu do rozczarowania. Przeciwnie by w nas znalazł uwielbienie.

Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jeszu Pomazańca - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jeszu Chrystusa. 
2 Tesaloniczan 1:12


poniedziałek, 13 marca 2017

Nie rzucaj pereł...

Głosząc prawdę skutecznie obalamy kłamstwo, nie musimy w tym celu opluwać kłamstwa,  ani jego głosicieli. Przeciwnie, oni sami się skompromitują i ludzie w końcu poznają się na ich fałszu. Nie znaczy to, że akceptujemy zło lub błędne nauki, ale obalamy je głosząc prawdę. Jeśli zostaniemy zmuszeni to będziemy potrafili mocno odpowiedzieć hejterom, ale póki to od nas zależy starajmy się ze wszystkimi żyć w zgodzie. Dzisiejszy werset z Mateusza 7:6 ostrzega nas nie tylko przed tym, że głoszenie ewangelii niegodnym osoba jest niebezpieczne, ale też że jest to niepotrzebne narażanie ewangelii na oplucie (zmieszanie w błocie). Nie dawajmy tego co święte psom tak brzmi rada Chrystusa. Czas spędzony na jałowych dyskusjach z ludźmi fałszującymi Słowo Boże, jawnie zaprzeczającymi jego przesłaniu, jest czasem zmarnowanym. 

W tym czasie możemy napisać budujący wpis na blogu, nagrać film na który ktoś czeka, lub przeprowadzić rozmowę z kimś kto doceni proste prawdy ze Słowa Bożego. 

Pierworodny Obraz Boga

List do Kolosan jest wyjątkowy, ponieważ informuje nas o początku zaistnienia wszystkiego w tym także Syna Bożego, a naszego Pana Jeszu. W pierwszym rozdziale, a piętnastym wersecie czytamy:który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.
Kolosan 1:15
Ten właśnie werset jest powodem nagrania dzisiejszego filmiku. Co znaczy być obrazem Boga, jakie ma to dla nas znaczenie? Jak rozumieć, że On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia?

Unikaj kłótni

Mateusza 12:19 (Izajasza 42:2)
"Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu."

1 Tymoteusza 4:7
"A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności."

1 Tymoteusza 6:20
"Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,"

2 Tymoteusza 2:16
"A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność,"

2 Tymoteusza 2:23
"A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory.
Ale niewolnik Pana nie ma się spierać, lecz ma być delikatny wobec wszystkich,
wykwalifikowany do nauczania, opanowujący się w obliczu zła"

Tytusa 3:9
"A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne."

piątek, 10 marca 2017

Krytyka, osądzanie i oskarżanie czyli szatański sposób na prawdęGłosiciele prawdy nie chodzą za głosicielami kłamstwa, by ich zwalczać. Odwrotnie, to głosiciele kłamstwa chodzą za głosicielami prawdy, by ich zwalczyć. Prawda dzięki działaniu Ducha Świętego sama się rozprzestrzenia, a kłamstwo bez agresji traci zwolenników. Czasem głosiciele kłamstwa zwalczają się wzajemnie, ale to tylko dlatego, że walczą o zwolenników wyrywając ich sobie nawzajem. 

Chrystus nasz Pan, nie chodził po szkołach rabinicznych lub faryzejskich i nie obalał ich nauk. Nawet nie krytykował kapłanów z sekty saduceuszy za brak wiary w zmartwychwstanie i odrzucanie ksiąg prorockich (uznawali tylko księgi mojżeszowe). To oni łączyli swoje siły, żeby krytykować Mesjasza. Niestety dużo osób im uwierzyło. 

czwartek, 9 marca 2017

Przywołaj Pana do siebieImię to sposób w jaki zwracamy się do kogoś, sposób zwrócenia jego uwagi lub przywołanie go do siebie. Stąd kiedyś pytano: Jak na ciebie wołają? W Nowym Testamencie znajdujemy ten zwyczaj w greckim czasowniku epikaleomai (G1941). Słowo to występuje jako wzmianka o imieniu:

"Czy przebywa tu w gościnie Szymon, na którego wołają Piotr?"


Dzieje 10:18

Oczywiście dziś w języku polskim raczej powiemy "zwanego Piotrem", ale chodzi o to by podkreślić, że imię to sposób przywoływania danej osoby. Dlatego ciekawe jest, użycie tego samego greckiego czasownika w liście do Rzymian 10:12-14:

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? 

Dlaczego nie wszyscy szanują imię Pana?

Dlaczego jedni są wdzięczni gdy słyszą prawdę, w tym także gdy poznają prawdziwe imię Syna Bożego, a inni przeciwnie, stają się wrogo nastawieni? Duch Święty w swej mądrości przewidział to i wyjaśnił przez apostoła Pawła, że uznanie Chrystusa pod imieniem Jeszu, jest darem Ducha, a nie uznanie jest przeciwstawieniem się Duchowi Bożemu. Bo skoro Duch mówi, że Jeszu jest Panem, to każdy mówiący coś przeciwnego działa przeciw Duchowi Świętemu. Zadziwiające jest to że Duch przewidział i ostrzegła przed tymi co imię naszego pana będą nazywali przekleństwem lub klątwa.wtorek, 7 marca 2017

Nieautoryzowane wypędzenie demonów

Imię nie jest zaklęciem, ani
przeklęciem. Imię to przede wszystkim sposób w jaki zwracamy się
do drugiej osoby, a dopiero w drugiej kolejności sposób w jaki
mówimy o sobie lub trzeciej osobie. Znane są takie zwroty jak: Jak
na ciebie wołają?


W języku hebrajskim Jeszu zawsze było
Jeszu, a w greckim już nie. Forma Jesu była stosowana gdy
zwracaliśmy się do Chrystusa i ona była dla chrześcijan greckich
najważniejszą, ponieważ kiedy wzywali imienia Pana to właśnie w
modlitwie mówili Jesu. Jednak kiedy mówili o Jeszu to stosowali
Jesus, Jesu i Jesun. Czyli odmieniali to imię według zasad greckiej
gramatyki. My także moglibyśmy dziś odmieniać imię Jeszu, ale
nie wydaje mi się to konieczne i szczerze pisząc nie potrafiłbym
tego zrobić poprawnie. Już mi się kilka błędów zdarzyło, gdy
starałem się odmienić słowo Pomazaniec. Odmiana imienia Jeszu
jest dozwolona, bo apostołowie w Nowym Testamencie to robili, ale
nie jest konieczna skoro w Starym Testamencie nie było takiej
odmiany.


poniedziałek, 6 marca 2017

Autoryzowane wypędzanie demonów

Imię Jeszu ma wielką moc, ale nie jest to żadne zaklęcie. Na czym polega i skąd się bierze moc tego imienia, wyjaśnię juto (jeśli Bóg pozwoli), a dziś zachęcam do zapoznania się z mocą tego imienia. Omawiam dwa ciekawe przypadki, autoryzowanego wypędzania demonów z powołaniem się na imię Jeszu. Jeden z tych przypadków wzburzył apostołami do tego stopnia, że postanowili interweniować. Pan nasz Jeszu ich jednak powstrzymał, co jest dla nas bardzo pouczające. Wiele osób tego przykładu nie rozumie i pomija milczeniem, a jest on dowodem, że nie trzeba być w pierwszym szeregu chwalców Boga, by cieszyć się jego poparciem. Zresztą sam nasz Pan Jeszu także nie kręcił się przy świątyni i nie szukał tam dla siebie zajęć. 

Każdy więc nawet gdy jest cichy, nieśmiały i wycofany towarzysko, nadal może z błogosławieństwem służyć Bogu. Tak samo wiernym niewiastom Bóg będzie błogosławił mimo trzymania się przez nie jak gdyby w cieniu mężczyzn. 

niedziela, 5 marca 2017

Wielkie zwiedzenie chrześcijan

Chrystus przepowiedział wielkie zwiedzenie, wśród chrześcijan. Przepowiedział, że ludzie będą czynić cuda w imię Chrystusa, a mimo to on ich nie uzna za swoich sług. To znaczy, że miliony chrześcijan oszukuje siebie i swoich bliskich. W dniu próby przeżyją dramat, bo dowiedzą się, że byli fałszywymi chrześcijanami i nie ma już możliwości, by to naprawić. Kiedy była taka możliwość to broni swojej religii, zamiast wprowadzić zmiany w swoim życiu. 

sobota, 4 marca 2017

Prześladowania w czasach końca

Często się zastawiałem, dlaczego w opisie czasów końca kultu świątynnego i czasów końca dzisiejszych rządów nie ma wyraźnej różnicy. Ten opis jakby się zlewał w jedną całość. Niektórzy twierdzą, że było pierwsze spełnienie przed 70 rokiem, a teraz jest drugie. Tylko, że niektóre szczegóły wyraźnie dotyczyły tylko początku prześladowań, a inne tylko momentu powrotu Pana. Mam wrażenie, że to co wówczas się zaczęło nigdy się nie skończyło. Dopiero koniec dzisiejszych rządów, będzie końcem także znaków przepowiedzianych przez Chrystusa. Widzę to po prześladowaniach sług pomazańcowych. Zaczęło się od zabicia Pana naszego Jeszu i Szczepana, a później przez prawie 2000 lat polowano na tych którzy myślą i wierzą inaczej.

piątek, 3 marca 2017

Z powodu mojego imienia

Pan nasz Zbawiciel określił wszystkich niewierzących w niego światem. Nie rozdzielał na sekty religijne, nie rozróżniał pogan od judaizmu po prostu wszyscy to świat, który ma w nienawiści pomazańcowych sług. Chrystus podał kilka powodów, dla których świat nienawidzi jego sług. Pierwszy to fakt, że nie nalezą do świata. Co to znaczy? To ma związek z ich nazwą — pomazańcowi — czyli należący do Pomazańca. Skoro jesteśmy własnością Syna Bożego, to nie jesteśmy własnością nikogo innego na ziemi. To jest powód, by traktować nas jako swoje zagrożenie, a ponieważ każdy dobrowolnie może stać się sługą pomazańcowym, to świat patrzy na to, jak na zagrożenie, bo mogą mu obywać niewolnicy, przechodząc do lepszego Pana panów i Króla królów.


czwartek, 2 marca 2017

Zaniesie imię moje do pogan

Dawny agresor staje się sam obiektem prześladowań. Okazuje się, że gorliwość Pawła była daremna, do póki nie nawrócił się i nie skierował swojej aktywności na służbę Chrystusowi. On sam napisał o tych którzy choć są pochodzenia Izraelitami, to jednak błądzą, a w swym zbłądzeniu są gorliwi.

Przyznaję, że mają gorliwość dla Boga, ale nieopartą na prawidłowym zrozumieniu. 
Rzymian 10:2
Teraz Paweł dostał zrozumienie, ale żeby do tego doszło musiał być powalony przez chorobę. To go zmusiło do zastanowienia nad swoim życiem. Zbawiciel przeznaczył Pawła do wyjątkowej służby, miał zanieść Jego imię do pogańskich narodów. Miał je zanieść, a nie opowiadać o Chrystusie, któremu na miejscu mieli wymyślić nowe imię. 


środa, 1 marca 2017

O zakazie używania imienia Jeszu

Od samego początku żadne nauki chrześcijan nie spotkały się z tak zaciekłym sprzeciwem, jak głoszenie imienia Jeszu. Miało to związek z podkreślaniem znaczenia tego imienia, czyli twierdzenie, że Jeszu z Nazaretu naprawdę jest Zbawicielem, a nie tylko nosi to imię przypadkowo. Dodatkowo Sanhedryn postanowił pozbyć się człowieka, który wprawdzie czynił cuda, ale w żaden sposób nie chciał z nimi współpracować. Nie pasował do ich wyobrażenia Mesjasza, więc uznali, że jego cuda to działanie szatana lub jakieś sztuczki. Postanowili Go zabić, mając nadzieję, ze to zakończy problem, a oni nadal będą mieli władze nad Jerusalem. Okazało się, że popełnienie zbrodni niczego nie zmieniło, bo uczniowie zamiast się rozejść, to się zaczęli mnożyć. Postanowili działać i w tym momencie zaczyna się dzisiejszy film.