sobota, 27 sierpnia 2022

Czy Duch święty chce z Tobą współpracować?


Czy nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Tchnienia Świętego, które jest w was, a które macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Ponieważ drogo zostaliście kupieni. Oddajcie więc Bogu chwałę w ciele waszym!
1 List do Koryntian 6:19-20

Skoro chcemy, by święte Tchnienie mieszkało w naszym ciele, to jacy powinniśmy być w swoim postępowaniu?

Żeby być godnymi świętego Ducha, czy nie powinniśmy dbać o to, by nasze postępowanie było święte?

Zastanów się więc czy jesteś godzien lub godna przywileju, który nas spotyka.

sobota, 20 sierpnia 2022

Prostuj swoją drogę, czyli sprawdzaj czy zmierzasz w dobrym kierunku


Wyprostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie zbłądziło, ale raczej wyzdrowiało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
List do Hebrajczyków 12:13-14

Trudno jest korygować samego siebie, bo przeważnie swoje uchybienia potrafimy logicznie uzasadnić. Jeszcze trudniej jest posłuchać kogoś, kto stojąc z boku dostrzega nasze błędy i próbuje pomóc nam się skorygować. Jak on śmie, niech się zajmie sobą i nie poucza mnie – zdaje się, że wielu tak reaguje na skorygowanie. Nie będzie mnie człowiek pouczał, moim Panem jest Chrystus – zdają się bronić, ale to właśnie Chrystus nakazuje nam byśmy się pouczali.

czwartek, 18 sierpnia 2022

Regulamin zbawienia


Jeśli będziecie trwali w przestrzeganiu moich nakazów, to pozostaniecie w mojej miłości, jak Ja przestrzegam nakazów Ojca mojego i trwam w Jego miłości.
Jana 15:10

Nakazy i przykazania to nic innego jak prawo obowiązujące tych, którzy się do tego zobowiązali, czyli zawarli umowę. Wyjątkiem jest prawo Boże [naturalne], które obowiązuje wszystkich ludzi, z samego faktu życia na świecie, który należy do Boga. Ten, który to wszystko stworzył i dał nam życie, ma prawo określić warunki korzystania z tego.

Dzisiejszy świat twierdzi, że Boga nie ma, po to, by nie przestrzegać obowiązującego na świecie regulaminu i nie okazywać wdzięczności dla Stwórcy.