sobota, 23 października 2021

Pieniądz, bożek XXI wieku

Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło, i w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginięcie.

Miłość do pieniędzy jest tym samym co miłość do tego świata. Pieniądze bowiem tego świata, nie mają nic wspólnego z prawdziwą wartością. Ich wartość wynika z WIARY w ten pieniądz. Tak jak ludzie wcześniej strugali sobie z kawałka drewna bożka, tak obecnie drukuje się na kawałku papieru jakąś liczbę i ludzie nadają jej mocy sprawczej.

niedziela, 17 października 2021

Paweł, apostoł od misji specjalnej

Kiedy zaś upodobał (sobie) Bóg i oddzielił mnie z wnętrza matki mojej i wezwał przez łaskę Swoją. (aby) objawić Syna swego we mnie, abym głosił dobrą nowinę o Nim wśród narodów, natychmiast, nie radząc (się) ciała i krwi ani (nie) wstępując do Jeruszalem, do (tych, którzy) przede mną posłańcami [apostołami] (byli), odszedłem do Arabii i znowu wróciłem do Damaszku. Następnie po trzech latach wstąpiłem do Jeruszalem, poznać Kefasa [Piotra] i pozostałem przy nim dni piętnaście. innego zaś (z) posłańców [apostołów] nie widziałem jeśli nie Jakowa brata Pana.
Galatów 1:15-19

Paweł jest bardzo ciekawym przypadkiem. Chrystus Jeszu kontaktował się z nim pomijając apostołów, by nowo powołany apostoł ruszył do narodów głosić im Chrystusa. Mimo, że apostołowie przed wniebowzięciem dostali polecenie głoszenia narodom to, jednak ugrzęźli w Jeruszalem. Pan Jeszu powołał więc kolejnego apostoła, który miał to zadanie wykonać stając się przykładem dla pozostałych.

piątek, 24 września 2021

Bądź gorliwy w nawróceniu

Słyszeliście bowiem (o) moim postępowaniu poprzednim w judaizmie, że przesadnie [nadmiernie] prześladowałem zgromadzenie Boga i niszczyłem je, i górowałem w Judaizmie nad wieloma rówieśnikami w narodzie moim, bardziej gorliwym będąc (w) ojczystych moich tradycjach.
List do Galatów 1:13-14

Zmiana, jakiej dokonał apostoł Paweł, wymagała przemodelowania całego życia, zaczynając od zmiany sposobu myślenia, później zaakceptował nową nadzieję, która stała się jego celem, a co za tym idzie, zmienił sposób jego osiągnięcia. Na początku stał się samotny, ponieważ poprzednie środowisko nie akceptowało jego nowej wiary, a nowi bracia bali się spotkać z nim, podejrzewając podstęp. Nie powstrzymało go to przed zmianami. 

czwartek, 23 września 2021

Wyspa wiary na oceanie zagubienia

Informuję bowiem was bracia (o) dobrej nowinie, głoszonej przeze mnie, że nie jest od człowieka. Ani bowiem ja od człowieka (nie) przyjąłem ją, ani (nie) zostałem jej nauczony, ale przez objawienie Jeszu Pomazańca.
List do Galatów 1:11, 12

Niezręcznie mi o tym pisać, ale podobnie jak apostoł Paweł nie czerpałem wiedzy, którą się z wami dzielę od jakiegoś człowieka. W przeciwieństwie do Pawła nie widziałem ani nie słyszałem, żadnego głosu, który by mnie instruował. Odkąd zacząłem wzywać imienia Jeszu, zacząłem też głębiej rozumieć Pisma święte. Szczegóły wcześniej niezrozumiałe, jak puzzle, zaczęły układać się w większą całość.

Nie spotkałem nikogo, kto przede mną dostałby takie samo zrozumienie Pism, ale wielu z was pisało do mnie, że kiedy poznali to, co głoszę to, odczuli ulgę, ponieważ było to zgodne z ich zrozumieniem. To znaczy, że prowadziło was to samo święte Tchnienie, a Tchnienie gromadzi nas w społeczność, której śmierć nie dotknie, ani płomienie gehenny nie dosięgną.

środa, 22 września 2021

Zabiegaj o względy Pana

Teraz bowiem ludzi pozyskuję, czy Boga? Czy szukam (jak) ludziom (się) przypodobać? Jeśli jeszcze ludziom (chciałem się) przypodobać, (to) Pomazańca sługą nie byłem nigdy.
List do Galatów 1:10

Apostoł Paweł nie szukał uznania u ludzi. Jego celem nie było przypochlebiać się i pozować na dobrego wujka. Celem prawdziwych sług Boga jest służyć Bogu i pomagać innym, by także zaskarbili sobie laskę u Boga, a to często wymaga nieprzyjemnego korygowania. Podobnie postępuje sam Bóg.

wtorek, 21 września 2021

Trzymajmy się Pana i Jego uczniów!

Nawet gdybyśmy my sami lub Poseł z nieba głosił wam inną dobrą nowinę niż ta, którą głosiliśmy wam na początku, niech będzie przeklęty. Jak już wcześniej stwierdziłem, tak teraz powtórzę: Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę inną od tej, którą wcześniej przyjęliście, niech będzie przeklęty.
Galatów 1:8-9

Naszym celem jest ustalić, co głosił Pan Jeszu i w co wierzyli jego uczniowie, a później trzeba się tego trzymać i to głosić. W tym celu badamy głębokie myśli ukryte w Pismach Świętych.

poniedziałek, 20 września 2021

Wywrotowcy wiary

Dziwię się, że tak szybko przenosicie się od Tego, który wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny, która nie jest inną, jeśli nie jacyś są tylko poruszający was i chcący wywrócić dobrą nowinę Pomazańca.
Galatów 1:6-7

Mimo że żyli jeszcze naoczni świadkowie, którzy widzieli, a nawet dotykali Chrystusa Jeszu (1 Jana 1:1-4), to szatan już szerzył nieco inne nauki i nieco innego Chrystusa. W przypadku Galatów osobami, które mąciły byli judaizujący chrześcijanie, którzy namawiali do przestrzegania prawa mojżeszowego.

Kto by jednak chciał przestrzegać Tory to, jednocześnie odrzucałby ofiarę Pana Jeszu (Galatów 2:21), który po to umarł za nas, byśmy prawu mojżeszowemu nie podlegali i byśmy mogli zawrzeć z nim nową umowę na mocy jego krwi.

niedziela, 19 września 2021

Bracia Chrystusa mają wspólnego z Nim Ojca

Paweł, posłaniec nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jeszu Pomazańca i Boga Ojca, który wzbudził go z (pośród) umarłych, i ze mną wszyscy bracia, zgromadzeniom (w) Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jeszu Pomazańca, (który) dał siebie za grzechy nasze, żeby wyrwać nas z obecnego eonu złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na eony eonów. Amen.
List do Galatów 1:1-5

Witam was drodzy słowami, którymi rozpoczął swój list do Galacjan apostoł Paweł. W kolejnych dniach będę się starał cytować kolejne wersety, aż w ten sposób omówimy cały list do Galacjan.

sobota, 11 września 2021

Zatrzymaj wzór zdrowych słów

Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie usłyszał, w wierze i w miłości, która jest w Pomazańcu Jeszu. Strzeż dobrego depozytu z Tchnieniem Świętym, który w nas mieszka. 
2 List do Tymoteusza 1:13-14  

Dziś stało się modne, by kwestionować nauki apostoła Pawła. Zwłaszcza osoby judaizujące zarzucają, mu że zmienił nauki Chrystusa i że dzisiejsze chrześcijaństwo zostało założone przez Pawła a nie Pana Jeszu. 

Im bliżej utworzenia posągu bestii tym silniejsze będą tego typu zarzuty. Jednak świadkowie tamtych czasów potwierdzają, że Paweł był tylko narzędziem w rękach Syna Bożego Jeszu.

piątek, 10 września 2021

Nie oglądaj się za siebie

Powiedział do niego Jeszu: "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego".
Łukasza 9:62

To są słowa, nad którymi rzadko się zastanawiamy, a przecież zawierają ważną informację na temat tego, co może nam przeszkodzić w osiągnięciu zbawienia. Kiedy zmierzamy do zbawienia, to musimy pokonać przeszkody na swojej drodze, zwłaszcza że ta droga jest wąska.

wtorek, 31 sierpnia 2021

Przemyśl swoje modlitwy!

Miłuję Pana, iż wysłuchał głos mój, i prośby moje. Albowiem nakłonił ucha swego ku mnie, gdym go wzywał za dni moich.
Księga Psalmów 116:1-2

Łatwo jest miłować Boga, gdy wysłuchuje wszystkich naszych modlitw. Widzimy to, gdy spełnia się to, o co prosimy, ale co wówczas gdy prosimy i nie otrzymujemy? Czy to znaczy, że Pan nie wysłuchał nas?

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu za to, że wysłuchują naszych błagań, ale weźmy pod uwagę, że unikanie wszelkich prób i problemów nie jest zgodne z wola Boga.

niedziela, 29 sierpnia 2021

Dzieci Boże

Nie może być tak, żeby miało upaść słowo Boga; albowiem nie wszyscy, którzy są z Iszraela, są Iszraelem; nie wszyscy, przez to, że są nasieniem Abrahama, są jego dziećmi, lecz w Isaaku zawołani [nazwani] będą Twoim nasieniem.

 Rzymian 9:6-7

To my jesteśmy nasieniem obietnicy. Bóg nas usynowił. Paweł dalej wyjaśnia:

czwartek, 29 lipca 2021

Planowanie a przyszłość

A teraz chodźcie wy, którzy mówicie: Dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, podziałamy tam (z) rok i pohandlujemy, i zarobimy. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie? Czym bowiem jest wasze życie? Bo mgłą jest, która na krótko się ukazuje, potem zaś znika. Zamiast tego, powinniście mówić: Będzie Pan chciał, a będziemy żywi, uczynimy to albo owo.
Jakuba 4:13-15

Dotyczy to nie tylko osób indywidualnych, ale także całych państw i królestw. Żyjemy w okresie, gdy państwa odrzucają władzę Boga nad nimi i mają swoje plany. Pismo Święte już 3000 lat wcześniej poinformowało nas:

sobota, 24 lipca 2021

Nie ma już narodu wybranego!

Albowiem nie wstydzę się dobrej nowiny, ponieważ jest mocą Bożą dla zbawienia każdego wierzącego, Judejczyka, a także w pierwszej kolejności i Hellena.
Rzymian 1:16

Inne przekłady tłumaczą ten werset, jakby Judejczycy mieli pierwszeństwo, np. BT:
Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.

Nie dość, że słowo Judejczyk zamieniają na Żyd to dodatkowo Helena zamieniają na Greka. Tymczasem Helenami byli wszyscy mówiący w języku greckim. Nawet Judejczycy są często nazywani Helenami (Dzieje 6:1).

czwartek, 22 lipca 2021

Przykazania Chrystusa

Jeśli nakazów moich dopilnujecie, pozostaniecie w miłości mojej, (tak jak) Ja nakazy Ojca mojego dopilnowuję [strzegę] i trwam w Jego miłości.
Jana 15:10

To jest dosłowne tłumaczenie wypowiedzi Pana Jeszu! Większość tłumaczy słowo nakazy tłumaczy na przykazania, jest to dobre tłumaczenie, ale niestety skażone przez utarte skojarzenia. Ponieważ dekalog bywa nazywany dziesięcioma przykazaniami, więc czytelnik automatycznie kojarzy słowo przykazanie z prawem mojżeszowym. Tymczasem słowo to oznacza: nakaz, polecenie, rozkaz. Jest ściśle związane ze spełnianiem woli Boga lub Jego Syna. Samo prawo było sztywne, a nakazy Boga elastyczne, czego skutkiem była działalność proroków. Wszystkie nakazy, także te prorocze Zbawiciel zachował. Część tych nakazów proroczych dopiero się spełni w przyszłości (Mateusza 5:18). Prawo jest częścią nakazów, ale nakazy mogą wykraczać poza prawo.

wtorek, 20 lipca 2021

Nawet przebywający pod ziemią oddadzą hołd Panu

Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię; Aby w imieniu Jeszu wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język aby wyznawał, że Jeszu Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

Filipian 2:9-11

Wywyższenie naszego Pana Jeszu, jest dla nas powodem do dumy. Wszystko co zostało stworzone lub zrodzone ma oddać chwalę naszemu Panu i Królowi Jeszu. W niebie mieszkają istoty duchowe, na ziemi ludzie, a kto mieszka pod ziemią? Oczywiście pod ziemią przebywają dusze zmarłych. Słowa z listu do Filipian informują nas, że nawet zmarli będą musieli oddać chwalę Pomazańcowi Jeszu.

sobota, 17 lipca 2021

Jeszcze dużo mam wam do powiedzenia

Jeszcze dużo mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie.
Jana 16:12

Czasem nadmiar informacji jest trudny do przyjęcia, ale z biegiem czasu wszystko staje się bardziej zrozumiałe, tak też jest z naszą wiedzą biblijną. Ciągle odkrywamy głębokie myśli, które nie zmieniają, ale uzupełniają naszą wiedzę. Chrystus nie zdążył przekazać wszystkiego swoim uczniom, ale zapowiedział przyjście Tchnienia świętego, które miało pozostałą wiedzę im przekazać.

środa, 21 kwietnia 2021

Po co istnieje obecny świat?

 Bóg Ojciec stworzył świat duchów i ludzi. W obu światach są istoty żywe posiadające inteligencję i wolną wolę, co znaczy, że mogą podejmować decyzje mądre lub głupie. Bóg od początku wiedział, że to doprowadzi do buntu zarówno w niebie, jak i na ziemi. Cały nasz świat, w którym żyjemy (nasz eon), został przeznaczony, na ujawnienie kto jest kim. W niebie mają zostać ujawnieni buntownicy, a na ziemi mają zostać wyłuskani wszyscy wartościowi ludzie. Nasz świat kończy się tak zwanym sądem ostatnim, po którym niebo i ziemia zostaną uznane za wolne od buntowników. Zostaną zjednoczone w Pomazańcu.

wtorek, 30 marca 2021

Najtrudniejsze do pokonania próby

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.

List św. Jakuba 1:12

Są różne próby. Czytając tego rodzaju teksty przeważnie myślimy o prześladowaniach fizycznym, biciu, a nawet zabijaniu. Tymczasem najgorsze i najniebezpieczniejsze próby to te niewidzialne, które odwołują się do naszego EGO, naszego poczucia wartości.

czwartek, 28 stycznia 2021

Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje


Ewangelia wg św. Mateusza 6:19-21

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

Dziś pieniądze tracą szybciej na wartości niż w starożytności. Do mola i rdzy dodać możemy produkty szybko się zużywające, które są specjalnie tak produkowane, byś musiał je wymienić po okresie gwarancji. Gromadzenie samego pieniądza także jest obarczone nadchodzącym resetem, ale nawet gdyby nic się nie zmieniło, to inflacja sprawia, że pieniądz zgromadzony traci na wartości. Złodzieje dziś to także problem, ale głównie ci złodzieje, którzy za pomocą przepisów prawnych wyciągają od ciebie pieniądze.

niedziela, 17 stycznia 2021

Nie pokładaj nadziei w politykach

Księga Psalmów 118:5-6

W ucisku przywoływałem JA; na przestrzeń (wyprowadzając) odpowiedział JA. JHWH [Pan] jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek. JHWH (Pan) pośród wspierających mnie; więc będę patrzył z góry na moich wrogów. Lepiej mieć nadzieję w Panu [JHWH], niżeli ufać w człowieku. Lepiej mieć nadzieję w Panu [JHWH], niżeli ufać w książętach.

Pokładanie ufności w ludziach, politykach, premierach czy prezydentach, jest niemądre. Plan Boży zrealizuje się bez względu na to co ludzie wymyślą i zrobią. Tymczasem Iszrael zamiast zaakceptować ten plan, postanowił działać mu na przekór.

Księga Izajasza 31:1
Biada tym, którzy zstępują do Egiptu o pomoc, a na koniach polegają, i ufają w wozach, że ich wiele, i w jezdnych, iż są mocni bardzo, a nie oglądają się na Świętego Izraelskiego, a Pana nie szukają!

Podobnie Piotr się zachował gdy powiedział:

wtorek, 12 stycznia 2021

Przestańcie czynić zło!

Księga Izajasza 1:16-17

Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Ćwiczcie się w dobrym! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!

Bóg niczego od nas nie potrzebuje dla samego siebie, ale oczekuje i jest to jego wielkim pragnieniem, by ludzie przestali się krzywdzić i zaczęli o siebie dbać. By ułatwiali życie tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia.

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Bogowie są jednym

Księga Micheasza 6:8

Oznajmił ci człowieku, co jest dobre i czego JHWH chce od ciebie; tylko abyś zasądzał sprawiedliwość, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z Bogami waszymi.

W manuskryptach Biblii hebrajskiej jest liczba mnoga „Bogowie”. Nie oznacza to wielobóstwa ponieważ podstawowe wyznanie wiary w dosłownym tłumaczeniu wygląda tak:

Słuchaj Iszrael: JHWH Bogowie nasi, JHWH jednym [jednością, jeden, jedno, tylko] (Powtórzonego Prawa 6:4).

Sugeruje to, że więcej niż jedna osoba działała pod tym imieniem, ale dla Iszraela był to jeden jedyny Bóg, którego mogli wielbić, który miał im też zastąpić wszystkich innych bogów. Potwierdza to dużo wersetów Starego Testamentu, ale oczywiście hebrajskie manuskrypty, a nie ich tłumaczenia, które ten fakt ukrywają.

sobota, 9 stycznia 2021

Łaska dyscyplinuje nas do uczynków

List do Tytusa 2:11,12

Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, dyscyplinująca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz światowych pożądliwości i żyli rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie w tym eonie. (Przekład roboczy Pisma Świętego)

Zastanawiające jest to, że jesteśmy zbawieni z łaski, ale ta łaska dyscyplinuje nas do odpowiedniego życia, nie wystarczy tylko wierzyć, trzeba żyć zgodnie z tą wiarą. Inne przekłady twierdzą, ze łaska nas poucza do życia zgodnego z naszą wiarą. To oczywiście oznacza, życie inne niż prowadzi ten świat. Warto się więc zastanowić czy moje życie różni się od osób nieznających Pana Jeszu? Na przełomie grudnia i stycznie mieliśmy okazję to pokazać, ale nie tylko, bo każdego dnia pokazujemy, kto jest naszym Panem i Bogiem.

wtorek, 5 stycznia 2021

Miejcie odwagę


 


Ewangelia wg św. Jana 16:33

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.

Kolejny werset, który nawołuje nas do bycia odważnymi. Wczoraj hasłem głównym było: „Nie bójcie się”, a dziś „miejcie odwagę”. Cokolwiek by się działo, my powinniśmy zachować spokój, wiemy bowiem, że z nami jest Bóg. Obecny świat jest pod władzą złego, ale to kwestia czasu a tę władzę zły utraci.

poniedziałek, 4 stycznia 2021

Nie bójcie się!


 Ewangelia wg św. Jana 14:1-3

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

niedziela, 3 stycznia 2021

Weźcie moje jarzmo

Nie każde jarzmo jest wygodne i delikatne.

Ewangelia wg św. Mateusza 11:28-29

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.