środa, 24 grudnia 2014

Plemię żmijowe!


"Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: (…) Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę."
Rodzaju: 3:14,15

To bardzo stare proroctwo spełniło się częściowo w dniu zabicia Pomazańca Bożego. Wówczas nasienie, czyli potomstwo węża zgniotło Chrystusowi symboliczną piętę, czyli zabiło go. Zabicie Pomazańca było zranieniem, którego skutki dało się wyleczyć natomiast zgniecenie głowy węża będzie ostateczne i całkowite. Nasieniem niewiasty jest Pomazaniec a kto lub co jest nasieniem węża? 

Wydaje się oczywistym, że potomstwo węża to zmutowani synowie demonów. Wiemy, że przed potopem cześć aniołów porzuciła swoją służę dla Boga i postanowiła założyć własne rodziny na ziemi. Ich działania były na tyle skuteczne, że podporządkowali sobie w krótkim czasie prawie wszystkich ludzi. Ziemia była opanowana przez zło, czyli przez nasienie węża. Potom wyczyścił ziemię, ale raju po potopie nie było. Stopniowo życie ludzi zostało skrócone dzięki Czemu źli ludzie musieli być zastępowani innymi ludźmi Opanowanie ziemi stało się trudniejsze, bo ludzie a więc także nasienie węża żyło krócej. W dodatku Bóg mieszając języki zadbał o to by ludzie się podzielili. Pozwolił im też polować na zwierzęta i to wszystko doprowadziło nie tylko do podziału ziemi według narodów ale także do tego że narody potrafiły bronić swego terytorium i swojej suwerenności.

Pisma nas informują, że na ziemi były olbrzymy przed potopem a także później.

"A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach."

Rodzaju 6:4
To „później”, to właśnie okres po potopie, kiedy ponownie pojawiają się olbrzymy. Potwierdzają to późniejsze relacje, bo przecież Dawid zabił Goliata jednego z ostatnich olbrzymów. Ponieważ nikt nie przeżył potopu poza arką, więc demony musiały ponownie zbliżyć się do kobiet. Wszystko wskazuje na to, że miało to miejsce w plemieniu Kanaan, które zostało przeklęte przez Noego z powodu czynu Chama. Przekleństwo określiło w sposób proroczy złe nasienie, bo przecież Cham miał kilku synów a przekleństwo dotyczy tylko Kanaanu.

Dlatego Jakub dostanie polecenie:

„Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu.”

Rodzaju 28:1
Nie było wówczas narodu izraelskiego dopiero Jakub miał być pierwszym izraelitą a jego synowie założycielami 12 pokoleń Izraela. Jakub nie mógł wziąć sobie za żonę z okolicznych plemion kananejskich, ponieważ te były skażone z plemionami olbrzymów, które żyły na tych ziemiach. Z tego powodu Izrael nie tylko nie mógł się łączyć z tymi plemionami, ale nawet miał je wytępić. Niestety już wcześniej Edomici, czyli potomkowie Ezawa (i Abrahama) zmieszali się z miejscowymi ludami i w ten sposób stali się niebezpieczni dla Izraela. Izrael nie wypełnił dokładnie polecenia i pozostawił resztkę Kananejczyków przy życiu, czego skutkiem był późniejszy kult Baala i Asztarte i najbardziej hańbiąca zbrodnia, czyli składanie ofiar z własnych dzieci. Izrael był narodem rolniczym, łagodnym i łatwo ulegał obcym wpływom. Miał wytępić siedem wrogich plemiona, ale tego nie zrobił do końca i wszystkie one przedostały się do narodu Izraelskiego. Ludzie ci dążyli do wpływów w Jeruzalem, bo tam była władza i dlatego po wielu latach prorok Ezechiel pisze:

"Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami i powiedz: Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: Z pochodzenia swego i urodzenia swego jesteś z ziemi Kanaan. Ojciec twój był Amorytą, a matka twoja - Chetytką."
Ezechiela 16:2,3

To świadczy o tym ze Jerozolima jest w jakimś stopniu opanowana przez nasienie węża, ale mimo to Bóg otacza ją swoją opieką. Niestety okazuje się być nierządnicą, która mimo opieki nie okazuje wdzięczności i cudzołoży z sąsiednimi królami. Podobny opis znajdziemy później w Objawieniu Jana, gdy będzie mowa o Wielkiej Nierządnicy. Żeby nie przedłużać wyjaśnię, że Izrael w prostej linii od Abrahama nie był tak zły jak obce elementy, które w nim się znalazły. Izraelici byli podatni na obce wpływy, co samo w sobie oczywiście jest także godne potępienia. Jednak oni sami byli ofiarami tych wpływów tak samo jak dzisiaj Polska jest pod wpływem obcych narodów a sami Polacy zupełnie nie są tego świadomi, kto nimi kieruje i w jakim celu. Mam zamiar udowodnić, że to są te same siły, które niszczyły dawny Izrael. 

Cały czas obserwujemy zmagania nasienia węża o wpływy w Izraelu. W pewnym momencie dochodzi do zwycięstwa sił zła. W Izraelu nie ma króla z linii Judy. Gdy w roku 168 przed Chr. Antioch IV Epifanes rozpoczął hellenizację Judy i wprowadził do Świątyni Jerozolimskiej kult Zeusa Olimpijskiego, wybuchło powstanie, na czele, którego stanął początkowo kapłan Matatiasz Hasmoneusz, a potem jego syn Juda zwany Machabeuszem. Powstanie zakończyło się przyznaniem Judzie niezależności przez Demetriusza II Nikatora w roku 142 przed Chr.

W roku 125 Jan Hirkan I, król Izraela z plemienia kapłańskiego pokonał całkowicie Edomitów, którzy są następcami Kananejczyków. Ezaw założył państwo Edom biorąc sobie za żony Kananejki (Rodzaju 36:2), a więc wszedł w genetyczne powiązania z potomstwem węża. W roku 121 Hirkam robi potworny błąd. Składa Edomitom propozycję nie do odrzucenia. Albo dacie głowy albo napletki, czyli przymusowo nawraca Edomitów na judaizm. Od tej pory nikt już nie rozróżni, kto jest a kto nie jest prawdziwym Izraelitą. Edomici nie pochodzili z plemion izraelskich a mieli być równoprawnymi Izraelitami. Niektórzy badacze historii twierdzą, że w tym momencie powstali Żydzi, czyli fałszywi izraelici. Ludzie, którzy przeszli na judaizm nie, dlatego że uwierzyli, ale dlatego że zostali do tego zmuszeni. 

To, co dzieje się dalej będziemy obserwować przez kolejne 2000 lat aż do dnia dzisiejszego. Żydzi, czyli edomiccy Izraelici stają się ważnymi i wpływowymi członkami władzy. Jest to dla nich łatwe, ponieważ prawdziwi Izraelczycy zajmowali się rolnictwem. Na przykład Edomita Antypater jest doradcą arcykapłana i króla z dynastii Hasmoneuszy Hirkana II i faktycznym zarządcą państwa. Tak doradza, że sam dochodzi do władzy a jego Syn stanie się wielkim królem Izraela i wielkim przeciwnikiem Syna Bożego. Znamy go pod imieniem Herod Wielki. Edomici pochodzenia kananejskiego, czyli plemię wężowe mają władzę nad Izraelem. Cały Izrael jest łupem Edomu dokładnie jak przepowiedział Ezechiel:

„Dlatego mówi Pan Bóg: Zaprawdę, z wielkim oburzeniem mówiłem przeciwko pozostałym ludom i przeciwko całemu Edomowi, którzy zawładnęli moim krajem, żywiąc w sercu radość i w duszy pogardę po to, by mieć go jako własność i łup.”

Ezechiela 36:5
Pierwsze zagarnięcie na małą skalę miało miejsce, kiedy Izrael został zabrany do babilońskiej niewoli, wówczas Edomici zajęli opuszczone tereny, a teraz stało się to na większą skalę, nie tylko ziemie, ale także dusze ludzkie dostały się, jako łup Edomitom. Wiedząc o tym zobacz, że słowa Pana nabierają większej głębi i zaczynamy je lepiej rozumieć, kiedy Jeszu mówi do faryzeuszów, że są dziećmi diabła.

„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”
Jana 8: 44

Jest wysoce prawdopodobne, że mówi to do Edomitów. Nie byłoby to może takie szokujące i można by te słowa potraktować jako przenośnię, gdyby jednocześnie Pomazaniec nie mówił o nich:

"Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią."
Mateusza 12: 34 

 "Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w gehennie."
Mateusza 23:33

Nazwanie ich plemieniem żmijowym już jednoznacznie kojarzy ich z proroctwem z księgi Rodzaju. Tak samo o przywódcach Izraela mówił Jan Zanurzyciel.

"A gdy widział, że przychodzi do zanurzenia wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?"
Mateusza 3:7

I co ciekawe wiedział, że będą powoływać się na swoje pochodzenie od Abrahama, ponieważ Edomici, mimo że nie są prawdziwymi Izraelitami to jednak są potomkami Abrahama. Jan uprzedza ich argumentację:

„a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.”

Tak samo Chrystus nie zaprzecza, że są potomkami Abrahama, mimo że jednocześni nazywa ich potomstwem żmijowym. Wcześniej nie rozumiałem jak można być jednocześnie potomstwem Abrahama i nasieniem węża? Teraz wiem, że było to możliwe przez to, że Ezaw, wnuk Abrahama związał się genetycznie z przeklętym plemieniem Kanaan, który od samego początku były spokrewniony z olbrzymami. 

Teraz, gdy to wiemy także Słowa z księgi Objawienia nabierają większej wyrazistości.

„Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie nazywają Judejszykami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

Objawienie 2:9

„Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Judejczykami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.”
Objawienie 3:9

Oczywiście większość tłumaczy w tych wersetach wstawia słowo Żyd, ale w oryginale jest tam Judejczyk, ponieważ to słowo stało się wspólnym dla całego Izraela i znaczy „wierzącego w JAHW”. Edomscy Izraelici mogli być w genetycznym sensie potomkami demonów ale to nie wyklucza że mogą się nawrócić tak samo jak nie można wykluczyć że prawdziwy Izraelita dołączy do tych fałszywych Żydów i w ten sposób przez adopcje stanie się nasieniem węża tak jak my wszyscy przez adopcje stajemy się prawdziwym Izraelem. Ostatecznie, więc nie pochodzenie, lecz nasza wola decyduje, komu służymy. 

Ja jednak czasem zastanawiam się jak to jest, że wszyscy ludzie zabiegają by ich dobrze postrzegać a mimo to niektórzy robią tak ohydne czyny jak zabicie dziecka czy torturowanie ludzi? Do takich rzeczy niektórzy w ogóle nie są zdolni a inni wręcz lgną do nich, dlatego złe geny mogą być jakimś wytłumaczeniem, ale jeszcze mocniej od genów dział zły duch. Każdy może się zmienić, jeśli pozbędzie się złego ducha i zaprosi do swego serca Ducha Świętego. 

Z powodu powyższego tematy powstaje pytanie ilu Izraelczyków jest wśród Żydów? Obawiam się, że nie ma ich wcale ewentualnie 1%. Mimo niesamowitej skłonności do nienawiści i przelewu krwi ciągle wśród Żydów znajdują się osoby wrażliwe i szlachetne. Czy wiesz ze w żydowskim wojsku więcej żołnierzy popełnia samobójstwo niż ginie z ręki wroga? Wygląda na to, że te najdelikatniejsze osoby nie wytrzymują skali popełnianej prze wojsko zbrodni. I w ten sposób dochodzi do selekcji negatywnej, zostają tylko ci najgorsi a prawdziwi Izraelczycy giną. 

Dzisiejsi Żydzi dzielą się na dwie grupy. Pierwsza Sefaradyjska to właśnie edomscy Żydzi a druga aszkenazyjska to Żydzi chazarscy. Ci dołączyli późno do Edomitów, bo dopiero w VIII wieku przez przejście całego narodu chazarskiego na kabałę żydowską. Czy wśród tych przebierańców są prawdziwi Izraelici? Przyznam Wam się, że mam wątpliwości. Prawdopodobnie prawdziwi Izraelici dawno się nawrócili a ich potomkowie z asymilowali się z innymi narodami.

Mam nadzieję, że temat nie był zbyt trudny, ale jeśli coś nie dopowiedziałem lub coś wymaga dodatkowych wyjaśnień to pisz na dole w komentarzu.
_____________________
krzysztof pomazańcowy

8 komentarzy:

 1. „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”
  Jana 8: 44 - tu nie jest mowa o genetycznym potomstwie ale duchowym :

  "Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu." - Ewangelia Jana 8:37

  , "Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się." - Ewangelia Jana 8:56

  OdpowiedzUsuń
 2. Żeby coś twierdzić trzeba mieć dowody ni wystarczy rzucić makaronem o ścianę w nadziei, że coś się przyczepi. Ja takie dowody przedstawiłem nie wykluczam, że jest możliwa duchowa adopcja przez szatana Piszę przecież wyraźnie w tekście” Edomscy Izraelici mogli być w genetycznym sensie potomkami demonów, ale to nie wyklucza, że mogą się nawrócić tak samo jak nie można wykluczyć, że prawdziwy Izraelita dołączy do tych fałszywych Żydów i w ten sposób przez adopcje stanie się nasieniem węża tak jak my wszyscy przez adopcje stajemy się prawdziwym Izraelem. Ostatecznie, więc nie pochodzenie, lecz nasza wola decyduje, komu służymy.”
  Wielka Nierządnica zwodzi wszystkie narody także ten izraelski, dlatego Pismo nawołuje „Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli”. Wszyscy ci, co popierają edomskich lub chazarskich żydów są częścią tej organizacji.

  OdpowiedzUsuń
 3. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów... Bogiem innych narodów.. Rzy3,29.Nie ten jest.. jest prawdziwym Żydem kto jest na zewnątrz.. obrzezany na ciele, na zewnątrz, ale prawdziwe obrzezanie dotyczy SERCA, - RZY2,28-29.Oraz-Rzy8,8 i14,-..Kto nie ma Ducha Chrystusa ten do niego nie należy.

  OdpowiedzUsuń
 4. To co? Czy Żydów w obecnej Polsce tolerować, czy wszelkimi sposobami się ich pozbyć? A jeśli pozbyć, to jak? Przecież sporo, jeśli nie większość Żydów jest zakonspirowana.

  OdpowiedzUsuń

 5. Natomiast bardzo czytelny i już odczytany przez Marqueza symbol - zgnieciona stopa - kopyto.
  Natomiast generalnie na pewno z pożytkiem dla treści :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Gdzieś wyczytałem że część izraelitów pozostała na swojej ziemi przyjmując islam . Czyli mogą to być Palestyńczycy których obecni żydzi zabijają aby osiągnąć zyski terytorialne?

  OdpowiedzUsuń
 7. Podobno wśród Palestyńczyków jest najwięcej Semitów

  OdpowiedzUsuń