sobota, 29 kwietnia 2017

Skorzystaj z cierpliwości Bożej


Jako dzieci posłuszeństwa, nie dopasowujcie się do wcześniejszych pragnień wynikających z waszej niewiedzy, ale do tego Świętego, który powołał was i sami świętymi w każdym postępowaniu stańcie się, ponieważ napisano „świętymi bądźcie, gdyż Ja świętym jestem”.
1 Piotra 1:14-16

Zanim poznaliśmy Pana Jeszu, żyliśmy powodowani własnymi pragnieniami lub tym co inni nam mówili, że powinniśmy robić (religie i rodzice). Teraz gdy zostaliśmy wykupieni najcenniejszą krwią Mesjasza powinniśmy zastanawiać się, co jest wolą tego, który nas wykupił. Piotr, który był uczniem Pana naszego Jeszu, wyjaśnił w swoim liście, że nie powinniśmy dopasowywać się do starego sposobu życia, ale powinniśmy dopasować się tego który nas powołał do świętości, bo On jest Święty.

piątek, 28 kwietnia 2017

Świętymi bądźcieJeśli Ojca wzywacie, który bez względu na osobę sądzi każdego według czynu, to w strachu postępujcie przez czas waszego pobytu. 

1 Piotra 1:17
Sens powyższego cytatu jest taki:
Jeśli macie odwagę, w swoich modlitwach przywoływać Boga Ojca, który jest tak potężny, że sądzi każdego bez wyjątku, to bądźcie bardzo ostrożni w swoim postępowaniu przez cały okres przebywania na Ziemi.

sobota, 22 kwietnia 2017

Na dnie - skutki łamania zasad biblijnych


Poniższa historia jest prawdziwa, opowiada angielski lekarz.

W ubiegłym tygodniu, ku zdumieniu lekarza niedawno przybyłego z Madrasu, trafiła do naszego szpitala (w Anglii) kobieta przed trzydziestką z powodu, który najczęściej sprowadza pacjentów na nasz oddział: celowe przedawkowanie. Na początku mówiła tylko, że chciałaby odejść z tego świata, że ma dość.

Wypytywałem dalej. Tuż przed przedawkowaniem jej były chłopak, ojciec jej najmłodszego ośmiomiesięcznego dziecka (obecnie przebywającego pod opieką matki byłego chłopaka), włamał się do jej mieszkania, wyważając drzwi wejściowe. Zniszczył wewnątrz wiele sprzętów, wybił każde okno, ukradł 60 funtów w gotówce i zabrał telefon.

wtorek, 18 kwietnia 2017

Czy choroby są karą za grzech?


Przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: 
– Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? 
Jeszu odpowiedział: 
– Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże. 
Jana 9:1-3

To znaczy, że nie wszystkie choroby są wynikiem grzechu. Takie bowiem przekonanie mieli dawni Izraelici. Uważali, że choroba lub nawet przedwczesna śmierć była wynikiem grzechu. Faktycznie niektóre fragmenty biblijne wydają się potwierdzać taką możliwość, ale z tych słów Pana naszego Jeszu wynika, że nie każda choroba jest wynikiem grzechu. Życie w grzechu sprawia, że człowiek przestaje być pod ochroną Boga (dzieje 26:18), dlatego jest całkowicie bezbronny wobec złej woli szatana, ale słudzy Boży, w tym także należący do Pomazańca Jeszu, należą do Boga i podlegają jego ochronie.

Dlatego uzdrowienie pewnej kobiety Pomazaniec Jeszu nazwał uwolnieniem z mocy szatana:
Córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?
Łukasza 13:16
  
Wiemy, że szatan żąda poddawania próbie sług Bożych 

Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. 
Łukasza 22:31,32

piątek, 14 kwietnia 2017

Zanurzenie w imię Jeszu, 11 kwietnia 2017
Jesteśmy już po pamiątce śmierci Chrystusa. W tym roku (2017) obchodziliśmy ją 11 kwietnia. Spotkaliśmy się w centralnej Polsce (pod Łodzią), by wspólnie spożyć chleb i wino czyli ciało i krew Pomazańca Bożego. Przy tej okazji zanurzenie w imię Jeszu przyjęło siedem osób, cztery kobiety i trzech mężczyzn. Zjechaliśmy się z całej Polski, a nawet z zagranicy. W przyjemnej atmosferze zaprzyjaźniliśmy się na wieczność ku chwale Boga Ojca i Pana naszego Jeszu.

Wśród osób wzywających imię Jeszu, są dziś nie tylko byli świadkowie, ale także byli katolicy i prawosławni. To jest dowodem, że Bóg powołuje bez względu na religię osoby godne. Nie jesteśmy społecznością, która by „polowała” na byłych świadków”. Nie specjalizujemy się w krytykowaniu jednego ugrupowania religijnego. Głosimy Słowo Boże, a Bóg sam powołuje osoby godne zbawienia z różnych religii.

środa, 5 kwietnia 2017

Jak wymazać swoje grzechy?

Jak wymazać swoje grzechy? To jest pytanie z serii, jak dostąpić zbawienia, bo wymazanie grzechów jest wstępnym etapem, wchodzenia na drogę prawdy, prowadzącej do zbawienia, które z kolei służy chwale Boga Ojca przez działalność Syna.

Dzieje 10:43 Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

Dzieje 2:37-41 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was 
zanurzy się w imię Jeszu Pomazańca na odpuszczenie grzechów waszych, i weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!». Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali zanurzeni I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Dzieje 22:16 Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, zanurz się i obmyj się z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!