sobota, 18 czerwca 2022

Najlepszy interes jaki możesz zrobić w życiu


Wytrzymujcie ze sobą i przebaczajcie sobie wzajemnie, jeśli ktoś ma przeciw drugiemu powód do oskarżeń: tak jak Pan darował wam, tak i wy darujcie innym.
List do Kolosan 3:13

Jesteśmy święci nie dlatego że sami z siebie nie uchybiamy, ale dlatego, że mimo naszych wad Pan Jeszu nam wybacza i czyni nas świętymi, ale czy my również wybaczamy innym? Biada tym, którzy żywią urazy.

Dlatego podobne jest królestwo niebiański do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów, ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go:

 Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. - Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował, lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc:
 Oddaj, coś winien!
Jego współsługa upadł przed nim i prosił go:
 Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci.

On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu:

 Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?

I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebiański, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
Mateusza 18:23-35

Czasem usiłujemy zrobić różne dobre interesy w swoim życiu, ale ostatecznie, gdy przyjdzie dzień sądu, okaże się, że najlepszym interesem, jaki w swoim życiu zrobiliśmy, było wybaczenie innym ich uchybień, jakich oni się dopuścili względem naszej osoby.

Nauka o przebaczaniu była jedna z najważniejszych. Jeszu Zbawiciel, umierając, przebaczył żołnierzom, którzy Go zabijali i wstawił się za nimi u Boga.

– Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.
Łukasza 23:34

Pan dał nam wzór właściwego postępowania, bo przecież sam nie miał grzechu, więc nie zrobił tego dla własnych korzyści, ale uwzględnił nieświadomość żołnierzy. To jest oczywisty przejaw miłości bezinteresownej, ale mającej na celu dobro innych.

Za przykładem Pomazańca poszedł Szczepan.

Tak kamienowali Szczepana, który modlił się:
– Panie Jeszu, przyjmij tchnienie moje!
Upadając na kolana, zawołał głosem wielkim:
– Panie, nie policz im tego uchybienia!
Po tych słowach zasnął.
Dzieje 7:59,60

Chwała Bogu miłosiernemu i sprawiedliwemu i chwała Synowi Boga Jeszu.
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

Zadbaj o swoje zdrowie, przy okazji wesprzyj moją działalność, robiąc zakupu naSklepie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz