sobota, 6 czerwca 2015

Antysłowa.


Polski wyraz anty wywodzi się z greckiego anti i stereotypowo rozumie się go, jako wrogość wobec czegoś lub kogoś. Tymczasem słowo to ma dużo szersze znaczenie. Jeśli chodzi o wrogość to znaczy dosłownie przeciw. Inne znaczenia to zamiast, coś za coś, równowartość czegoś. Oczywiście zajęcie miejsca, które wcześniej zajmował ktoś inny jest działaniem przeciwnym tej osobie. Słowo anty ma, więc głęboką treść i jednocześnie jest bardzo precyzyjne, ponieważ wyraża sytuację wrogiego przejęcia. 

W przypadku antychrysta wrogie przejęcie jest bezprawne. W przypadku zastąpienia prawem Chrystusa, poprzedniego prawa mojżeszowego, jest to jak najbardziej zgodne z prawem, ale w tym celu musiał Pomazaniec złożyć swoje życie na ofiarę (Hebrajczyków 9:15-17). Nowe przymierze jest anty w stosunku do starego, ponieważ zajmuje jego miejsce. Do tej pory chcąc to udowodnić powoływałem się na słownik grecko-polski Nowego Testamentu gdzie są podane różne znaczenia tego słowa. Teraz mam biblijny dowód potwierdzający znaczenie słowa anty.

Czytając Nowy Testament Grecko-polski przekład interlinearny znalazłem miejsce, które jest biblijnym dowodem na znaczenie słowa anty. W tym dosłownym przekładzie czytamy:

„Bo z pełności jego my wszyscy wzięliśmy i łaskę zamiast łaski” Jana 1:16

Słowo zamiast to właśnie anti. Widzimy, więc że anti znaczy zastępować albo zajmować miejsce. Z kontekstu dowiadujemy się, że chodzi o łaskę wynikającą z Prawa, która została zastąpiona łaską i prawdą pochodząca od Pomazańca.

„Bo prawo przez Mojżesza dane zostało, łaska i prawda przez Jesu Christu stała się” Jana 1:17

Syn Boży przyniósł nam łaskę, która zastąpiła poprzednią daną Izraelitom przez pośrednictwo Mojżesza. Z punktu widzenia prawa mojżeszowego pojawienie się nowej łaski było wrogim przejęciem. Jednak z punktu widzenia zwykłego człowieka była to wielka niezasłużona łaska dająca prawdziwe zbawienie (Rzymian 3:24). Te dwie łaski nie współgrają gdyż nowa znosi starą, dlatego Paweł wyjaśniając to w liście do Rzymian napisał, że kto by chciał być pod prawem mojżeszowym i jednocześnie pod nowym prawem jest jak kobieta nierządna, która chce sypiać z dwoma mężczyznami. 

„Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym - z Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności przez Prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci.” Rzymian 7:3-5

Pisałem o tym w temacie „Chrześcijanie pod prawem są jak cudzołożnice” (Słowo na dziś tom 4, Gog Aszkenazyjski), nie będę, więc się tu powtarzał. Wróćmy jednak do ewangelii Jana. Czytamy tam, że razem z łaską Chrystus przyniósł prawdę. 

„Bo prawo przez Mojżesza dane zostało, łaska i prawda przez Jesu Christu stała się” Jana 1:17

To znaczy, że wcześniej Izraelici nie znali prawdy. Chrystus przyniósł prawdę i był Prawdą. Jest to bardzo ważna informacja przeważnie pomijana. Izraelici wielbili Boga niewiele o nim wiedząc. Dlatego w następnym wersecie czytamy:

„Boga nikt zobaczył kiedykolwiek. Jednorodzony Bóg będący w łonie Ojca ów wyjaśnił” Jana 1:18

Powyższy przekład jest dosłowny, więc nieco trudny w czytaniu. Według mojego przekładu ten werset wygląda tak:

„Boga nikt nigdy nie widział. Jedyny Syn Bóg będący w łonie Ojca dał nam zrozumienie.”

Kiedy Jeszu Pomazaniec Boży przyszedł na ziemię Izraelici nie mieli wiedzy o Bogu ŻADNEJ! Znali tylko swoje pisma, ale i tak ich nie rozumieli prawidłowo. Tak zwane stronnictwa to nic innego jak różne sekty, które się kłóciły. Jedyne, co ich trzymało razem to świątynia. Najgorzej opisani w ewangeliach są faryzeusze a mimo to gdy przeanalizujemy w co wierzyły różne sekty to nauka faryzeuszy była najbardziej zbliżona do tego co uczył Mesjasz. Kapłani, którzy mieli według prawa pouczać lud nie wierzyli ani w Ducha Świętego ani w aniołów ani w zmartwychwstanie. 

"Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani Ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie." Dzieje 23:8

Saduceusze to wybitny ród arcykapłanów ciągle kłócący się w kwestiach wiary z faryzeuszami. Tak jak Izraelici nie mieli wiedzy o Bogu tak później także chrześcijaństwo tą wiedzę zgubiło. Doszło do tego przez spory o słowa, które niczym gangrena zniszczyły prawdę nic, więc dziwnego, że średniowieczne chrześcijaństwo w skłonności do przemocy bardziej przypominało błądzących Izraelitów niż nauki Chrystusa Bożego. Wydawali owoce antyDucha Świętego, czyli innego ducha. 

"Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie Duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie." 1 Jana 4:1

Żeby wrócić do nauk, Jeszu Pomazańca Bożego trzeba zwracać uwagę na prawidłowe zrozumienie słów występujących w Pismach Świętych. Dlatego piszę o słowie anty by lepiej zrozumieć, że antychrystem nie jest tylko ktoś wrogi wobec Chrystusa, ale także ktoś podający się za niego. Podobnie jest ze słowem jednorodzony, które znaczy po prostu jedynaka, czyli jedyne dziecko. Tymczasem ludzie bezwzględni podają zupełnie inne tłumaczenie mając na celu zwiedzenie i reklamę innego Chrystusa, czyli antychrysta. Twierdzą, że słowo to znaczy jednorodny i to ma rzekomo potwierdzać dosłowną jedność Ojca z Synem. Pisałem o tym w temacie „Obalamy kłamstwa czcicieli trójcy”. 

„W zachłanności plastycznymi słowami was przehandlują” 2 Piotra 2:3 

Coraz bardziej dostrzegam potrzebę zrobienia nowego przekładu Pism, w którym te wszystkie przekłamania byłyby poprawione, przywrócone byłoby miejsce na imię Jeszu by Pan nasz odbierał należną mu cześć i w ten sposób by było chwalone imię Ojca. Nawet powyższy cytat z 2 listu Piotra jak porównasz w różnych przekładach to zdziwisz się jak różne są tłumaczenia a żadne nie oddaje prawidłowo sensu. Mnie samego takie tłumaczenie przerasta, ale z pomocą Waszą i Ducha Świętego wierzę, że jest to możliwe (Mateusza 21:22).
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz