czwartek, 12 marca 2015

Nieoczekiwana zamiana miejsc.


„Powiedzą pełni żalu do samych siebie, będą jęczeli w utrapieniu ducha: To ten, co dla nas - głupich - niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego - za hańbę.”
Mądrości 5:3,4 LXX Vocatio

Powyższe proroctwo spełniło się prawie 2000 lat temu w bardzo dramatycznych okolicznościach. Pana naszego Jeszu pojmano i poddano torturą fizycznym i psychicznym. Ludzie, którzy uknuli spisek przeciw Synowi Bożemu byli bardzo zadowoleni ze swojego tryumfu. Chyba wówczas nie było znane przysłowie, że „ten się śmieje, kto się śmieje ostatni”. Oni śmiali się pierwsi i pełną piersią.

„Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Judejski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. (…) Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami. (…) Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali...”
Mateusza 27:29,30,39,41

Jednak proroctwa sięgają jeszcze dalej i zapowiadają pod koniec wyznaczonego czasu pojawienie się szyderców. Paweł powołuje się na proroctwo Habakuk 1:5. 

"Baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa Proroków: Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i odejdźcie, bo za dni waszych dokonuję dzieła, dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim mówił."
Dzieje 13: 40,41

Zapowiada, że szydercy zobaczą na własne oczy to, w co by nie uwierzyli gdyby tyko ktoś im o tym opowiadał. Uważajmy żeby nie być wśród tych szyderców. Skoro Paweł daje takie ostrzeżenie to widocznie z grona niby wierzących mieli tacy szydercy się wyłonić. Zwróć uwagę, że Paweł mówi „Baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa Proroków”, czyli wyraźnie kieruje to do wierzących Izraelitów. Tak jak wówczas Izrael odstąpił od Boga tak dzisiaj chrześcijaństwo odstąpiło od Chrystusa idąc za AntyChrystusem. Piotr i Juda zapowiadają, że będzie to miało miejsce w dniach ostatnich. 

"To przede wszystkim miejcie na uwadze, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz"
2 Piotra 3:3 

"Mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych bezbożnych pożądliwości."
Judy 1:18

Ci szydercy będą postępowali po swojemu. Jeśli będą służyć Bogu to tak jak im się podoba a nie tak jak Bóg oczekuje. Przykładem tu może być stosunek do imienia naszego Pana Jeszu. Bóg dal imię swojemu Synowi a ludzie zstąpili je swoimi imionami. Dlaczego ktoś nie chce zaakceptować tego imienia? Odpowiedź jest prosta, bo chce postępować według swoich pragnień a nie według Bożych wytycznych. 

Zobaczmy, co dalej pisze w Księdze Mądrości 5 rozdział:

"To ten, co dla nas - głupich - niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego - za hańbę."
Mądrości 5:4

Panuje powszechne przekonanie ze Pan nasz umarł śmiercią hańbiącą. 

"Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie "
Galatów 3:13

Wrogowie Mesjasza życie jego uznali za szaleństwo a śmierć za hańbę. A mimo to odniósł On tryumf. Pierwsze lekkie przestraszenie padło na tych co byli obecni przy zabiciu Mesjasza.

„Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jeszu, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym»”
Mateusza 27:54

Ale przed nami jeszcze jest sytuacja, gdy staną ci mordercy na sąd i zobaczą przed sobą Jeszu Pomazańca. Proroctwo zapowiada ich reakcję. Zobacz początek 5 rozdziału księgi Mądrości:

"Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością 
przed tymi, co go uciskali 
i mieli w pogardzie jego trudy. 
Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie 
i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia. 
Powiedzą pełni żalu do samych siebie, 
będą jęczeli w utrapieniu ducha: 
«To ten, co dla nas - głupich - niegdyś był pośmiewiskiem 
i przedmiotem szyderstwa: 
jego życie mieliśmy za szaleństwo, 
śmierć jego - za hańbę. 
Jakże więc policzono go między synów Bożych 
i ze świętymi ma udział? 
To myśmy zboczyli z drogi prawdziwej, 
nie oświeciło nas światło sprawiedliwości 
i słońce dla nas nie wzeszło. 
Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby, 
błądziliśmy po bezdrożnych pustyniach, 
a drogi Pańskiej nie poznaliśmy. 
Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo, 
co dało chełpliwe bogactwo? 
To wszystko jak cień przeminęło 
i jak wieść, co przebiega; 
jak okręt prujący pieniącą się toń: 
śladu jego nie znajdziesz, gdy przeszedł, 
ni bruzdy po jego spodzie wśród fal; 
jak się nie znajdzie żaden dowód przelotu 
ptaka, szybującego w przestworzach: 
trzepoczące skrzydła przecięły lekkie powietrze, 
uderzeniem piór smagane 
i prute z gwałtownym szumem - 
znaku przelotu potem w nim nie znajdziesz. 
Jak gdy się strzałę wypuści do celu, 
rozprute powietrze zaraz się zasklepia, 
tak że nie poznasz jej przejścia - 
tak i my: zniknęliśmy, [ledwie] zrodzeni, 
i nie mogliśmy się wykazać żadnym znakiem cnoty, 
aleśmy zniszczeli w naszej nieprawości». 
Bo nadzieja bezbożnego jak plewa wiatrem miotana 
i jak lekka piana rozbita przez burzę. 
Jak dym się rozwiała od wiatru, 
zatarła się jak pamięć chwilowego gościa." 
Mądrości 5:1-14 (Biblia Tysiąclecia)

Proroctwo dotyczy Pomazańca Bożego, Jeszu ale my, jako Jego naśladowcy możemy spodziewać się podobnego scenariusza. 

„Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.”
Jana 15:20,21

Ci którzy nami jako sługami pomazańcowym szydzili dostąpią dokładnie takiego samego przerażenia widząc nas u boku Pomazańca wśród świętych. I odwrotnie ci co nas wspierali otrzymają nagrodę. Księga Mądrości zapowiada nagrodę dla tych, którzy staną przy Synu Bożym:

"A sprawiedliwi żyją na wieki; 
zapłata ich w Panu 
i staranie o nich u Najwyższego. 
Dlatego otrzymają wspaniałe królestwo 
i piękny diadem z rąk Pana; 
osłoni ich bowiem prawicą, 
ochraniać ich będzie ramieniem."
Mądrości 5:15,16

Chrystus nasz Pan zapowiada nagrodę dla tych którzy będą wspierali jego naśladowców.

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał»"
Jana 13:20

Droga naśladowców Pomazańca jest drogą prowadzącą przez podobne problemy, ale też doprowadzającą do podobnej chwały. A ci, co wspierają sług pomazańcowych wspierają samego Chrystusa. 
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy


Ps. Jeśli nie masz Septuaginty to możesz czytać brakujące w innych przekładach księgi na stronie, do której prowadzi link obok. Biblia Tysiąclecia, ma te księgi i często żeby nie przepisywać ręcznie z przekładu Vocatio to właśnie robie kopiuj i wklej z tysiąclatki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz