czwartek, 15 stycznia 2015

Krew przymierza za wielu wylana.

Świadkowie Jehowy w Strażnicy z marca 2015 roku udzielają odpowiedzi na pytanie: „Kto może spożywać chleb i wino?” Piszą tam:

„Kiedy Jezus polecił apostołom upamiętniać swą śmierć, powiedział też o pewnym przymierzu, czyli umowie (Mateusza 26:26-28).”

Na poparcie tego twierdzenia powołują się na ewangelię Mateusza zobaczmy, co tam pisze.

„Gdy jeszcze jedli, Jeszu wziął chleb i pobłogosławiwszy, połamał go, a dając uczniom, rzekł: „Bierzcie, jedzcie. To oznacza moje ciało”. Wziął także kielich i złożywszy podziękowania, dał im go, mówiąc: „Pijcie z niego, wy wszyscy; bo to oznacza moją ‚krew przymierza’, która ma być wylana za wielu dla przebaczenia grzechów.”
Mateusza 26:26-28

Świadkowie Jehowy stwierdzają tylko, że było to pewne przymierze, czyli umowa i tylko w tym celu powołują się na ten werset. Z jakiegoś powodu pomijają wiele szczegółów tam zawartych np., z kim to przymierze było zawarte. A było zawarte z 12 posłańcami popularnie nazywanymi apostołami. Jeśli świadkowie powiedzą, że takie były skromne początki, ale później miało do nich dołączyć więcej osób to zwróćcie im uwagę, że początki były skromne, ale nie aż tak bardzo jakby chcieli nam wmówić. Pomazaniec oprócz 12 posłańców miał jeszcze ponad 72 uczniów, których wysyłał do głoszenia dając im dar czynienia cudów (Łukasza 10:1,9). W sumie miał ponad 80 mężczyzn i prawie, 40 kobiet całkowicie wierzących w jego posłannictwo od Boga. Skąd to wiemy? 

„Wszyscy oni jednomyślnie trwali na modlitwie razem z niektórymi niewiastami oraz Marią, matką Jeszu, i z jego braćmi. A w tych dniach Piotr powstał wśród braci i rzekł, ogółem rzesza ta liczyła około stu dwudziestu osób.”

Dzieje 1:14,15
Możesz spytać świadków Jehowy, dlaczego ci inni nie brali udziału w zawarciu przymierza? Dlaczego oni nie spożywali chleba i wina? Przecież sporo kobiet w Chrystusa wierzyło np. Marta i jej siostra Maria (Jana 11:20-27), albo Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome (Marka 16:1), które chciały namaścić ciało Pomazańca w grobie. Dlaczego nie było na zawarciu przymierza przyjaciela Jeszu, Łazarza? 

Oczywiście Pomazaniec zawarł przymierze z posłańcami, a oni przekazali to przymierze dalej. W tym wersecie, na który powołują się świadkowie Jehowy wyraźnie pisze nawet w ich przekładzie:

„Pijcie z niego, wy wszyscy; bo to oznacza moją ‚krew przymierza, która ma być wylana za wielu dla przebaczenia grzechów.”

Krew przymierza ma być wylana za wielu a więc nie tylko za tych dwunastu jego naśladowców. Oni reprezentują całość. Tak jak Bóg zawarł wcześniej przymierze z Abrahamem a korzystali z niego wszyscy jego potomkowie, tak samo Syn Boży zawarł przymierze z 12 ale korzystali niego wszyscy wierzący czyli cały Izrael. Każdy nawet poganin, jeśli wierzy w Pomazańca Jeszu to jest Izraelem a każdy potomek Abrahama który nie wierzy w Zbawiciela nie jest Izraelem, jest odciętą gałęzią (Rzymian 11:17,20; Jana 15:5). 

Pytanie do świadków Jehowy. Jeśli tylko 144000 ma być objętymi tym przymierzem to, dlaczego Jeszu tego wyraźnie nie oznajmił tylko podał bliżej nieokreśloną ilość mówiąc „wielu”? Co prawda 144000 w porównaniu z 12 posłańcami to wielu, ale w porównaniu z ogółem wierzących to bardzo mało. Dlaczego więc Jeszu nie wyjawia tej kluczowej dla świadków Jehowy liczby uprzywilejowanych? Robi to posłaniec Jan w księdze Objawienia, którą zaczyna słowami:

„Objawienie od Jeszu Pomazańca, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je w znakach swemu niewolnikowi Janowi.”

Jan na wstępie uprzedza, że to, co widział zostało mu przekazane za pomocą znaków czy jak kto woli symboli. Świadkowie Jehowy w brew temu zapewnieniu tylko część proroctwa uznają za symboliczne a część za dosłowne. Są przy tym bardzo niekonsekwentni. Jan pisze, że z każdego z 12 pokoleń Izraela po 12000 osób będzie wybranymi. Dwanaście razy 12000 daje wynik 144000. Świadkowie Jehowy uznają, że te 12 pokoleń i 12000 z każdego pokolenia to symbole, ale wynik tego mnożenia jest dla nich dosłowny. Więc spytajmy gdzie jest przełącznik, który każe jedno traktować dosłownie a inne, jako znak? Prawdopodobnie przełącznikiem jest to, co powie „ciało kierownicze świadków Jehowy”. To, co oni twierdzą dla świadków jest niepodważalne bardziej niż Biblia. 

Żeby nie przedłużać tego tematu napiszmy wprost:

„Rzekł do nich Jeszu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.”

Jana 6:53
Jeśli świadkowie Jehowy twierdzą, że ktoś może dostąpić życia wiecznego nie spożywając krwi i chleba to unieważniają Pismo Święte i Chrystusa nazywają kłamcą.

Wróćmy do czasopisma Strażnica dalej w nim czytamy:

„Przed nimi oraz niewielką liczbą innych uczniów przymierze to otworzyło możliwość zostania królami i kapłanami wraz z Jezusem w niebie. Chociaż jego śmierć rozpamiętują miliony ludzi, to tylko ci, którzy są objęci tym przymierzem, spożywają chleb i wino.”

Sami przyznają, że 144000 to niewielka liczba a przecież w wersecie na który się powoływali wyraźnie pisze:

„Pijcie z niego, wy wszyscy; bo to oznacza moją ‚krew przymierza, która ma być wylana za wielu dla przebaczenia grzechów.”

Skoro krew jest wylana za wielu to znaczy, że przymierzem objętych jest wielu a nie tak jak piszą świadkowie „przed nimi oraz niewielką liczbą innych uczniów”.

W zdaniu, które zacytowałem jest kilka mocnych stwierdzeń, które należałoby udowodnić.

- „Przed nimi oraz niewielką liczbą” już wiemy, że Chrystus mówił o wielkiej liczbie a więc zupełnie, co innego.

- „…przymierze to otworzyło możliwość zostania królami i kapłanami wraz z Jezusem w niebie.” Zgoda, ale nie ma nigdzie podziało, że część będzie królami a część zwykłymi obywatelami.

- "Chociaż jego śmierć rozpamiętują miliony ludzi…." Gdzie w Biblii jest mowa o grupie sympatyków rozpamiętujących śmierć Chrystusa, ale nieuczestniczących w ceremonii? Chrystus nie zaprosił na ostatnią wieczerzę nikogo, kto miałby być tylko obserwatorem.

- „…tylko ci, którzy są objęci tym przymierzem, spożywają chleb i wino.” Gdzie w Biblii to pisze? Już udowodniłem, że tylko ci co spożywają chleb i wino mają życie wieczne.

Na koniec tych twierdzeń świadkowie powołują się na Objawienie 5:10

„ uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią”.

Jest w tym biblijnym cytacie wzmianka o królach, kapłanach i rządach nad ziemią, ale brakuje powiązania z tym, co świadkowie twierdzili i czego potwierdzeniem miał być ten werset.

Dalej w Strażnicy czytamy:
„Jehowa wybiera tych przyszłych królów od prawie 2000 lat (Łukasza 12:32).”

Na dowód tego twierdzenia podano w nawiasie ewangelię Łukasza 12:32, sprawdźmy więc co tam pisze.

„Nie bój się, mała trzódko, gdyż wasz Ojciec uznał za dobre dać wam królestwo.”

W tym wersecie nie ma mowy o wybieraniu jest mowa o całości nazwanej małą trzódką. Pomazaniec Jeszu mówi to do swoich uczniów, ale w obecności wielotysięcznego, tłumu, dlatego nazywa ich małą trzódką gdyż w porównaniu z tym tłumem jest ich niewielu. Nie mówi, że Bóg kogoś wybiera, lecz mówi:

Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.”

Jeśli ktoś będzie usilnie zabiegał o królestwo to je dostanie, bo taka jest wola Boga. Dalej Zbawiciel przygotowuje ich na prześladowania. Są to słowa Pomazańca odnoszące się do tej konkretnej grupy uczniów i w tamtym konkretnie czasie. Jednak świadkowie Jehowy wyrywają werset ten z kontekstu i doklejają do teorii, która im pasuje nie bacząc przy tym, że zaprzeczają słowom Pana o tym, że krew będzie przelana za wielu a więc wielu jest objętych przymierzem. 

Towarzystwo Strażnica kończy swój artykuł słowami:
„W porównaniu z osobami, które będą żyć wiecznie na ziemi, jest ich niewielu. Przeczytaj Objawienie 7:4, 9, 17.”

„I usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano: sto czterdzieści cztery tysiące — opieczętowanych z każdego plemienia synów Izraela:”

Niestety cytat urywa się w najciekawszym momencie, czyli gdy zaczyna się wyliczanie ile osób i z jakiego plemienia wchodzi w skład tych 144000. Jak już pisaliśmy wcześniej.

No dobrze w takim razie kto może spożywać chleb i wino?
______________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz