poniedziałek, 12 września 2022

Bóg jest cierpliwy, ale nie wystawiaj Jego cierpliwości na próbę


Czym więc jest prawo? Z powodu wykroczenia, zostało dodane aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy, a wydane przez Posłów w ręce mediatora.
List do Galatów 3:19

Kiedy zdamy sobie sprawę, jak dużo mógł Mojżesz, to zrozumiemy, że nie był on zwykłym pośrednikiem, ale słowo mediator, które zostało użyte w Pismach świętych, dokładnie określało jego rolę.

Jego prawo było jednak dodatkiem, wynikających z panującej wówczas sytuacji. Rozumieli to apostołowie, dlatego nie mieli problemu, by odciąć się od prawa mojżeszowego. Problem był tylko w Judei, gdzie zwykli ludzie nie do końca rozumieli głębokie prawdy i w tym miejscu Bóg okazuje im cierpliwość, tolerując ich przywiązanie do prawa, ale tylko do czasu określonego.

Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile tysięcy Judejczyków uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Judejczyków, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów. Cóż więc począć? W każdym wypadku dowiedzą się, żeś przybył.
Dzieje 21:22

Pomaga im się z tego prawa wyzwolić, żądając od nich przesiedlenia i burząc świątynię, która była centrum wielbienia Boga na sposób mojżeszowy.

Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!
Mateusza 24:16

Od tej pory wszędzie gdzie są słudzy Jeszu, tam jest świątynia, a prawo mają wypisane w swoich sercach.

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, a Tchnienie Boże mieszka w was?
1 Koryntian 3:16

Gdy ktoś ma z tym prawem problem, to mocni tchnieniem powinni korygować słabych.

Dlatego wspierajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, co zresztą robicie. Prosimy zaś was, bracia, dostrzegajcie, trudzących się wśród was i przodujących u was w Panu, i kładących wam do rozumu; i poważajcie ich ponad miarę w miłości z powodu pracy ich. Zachowujcie pokój między sobą. Zachęcamy was, bracia! Napominajcie, wychylających się, pocieszajcie lękliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi wobec wszystkich; Uważajcie, aby ktoś komuś nie odpłacał złem za złe, ale zawsze starajcie się o to, co dobre dla was nawzajem i dla wszystkich. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. We wszystkim dziękujcie; gdyż taka jest wola Boża w Pomazańcu Jeszu względem was. Tchnienia nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Od każdej formy zła powstrzymujcie się.
1 Tesaloniczan 5:11-22

Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego serca niewiary — w odstępstwie od żywego Boga, ale zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa "dzisiaj", aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ zatwardziałości — staliśmy się bowiem współuczestnikami Pomazańca, jeśli tylko pierwotne zrozumienie zachowamy mocne aż do końca.
Hebrajczyków 3:12-14

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz