sobota, 21 stycznia 2017

Bóg jest źródłem dobra


Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał.
1 Koryntian 4:7 

Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba.
Jana 3:27 

Te wersety mówią że cokolwiek nas wyróżnia jest darem od Boga i nie stanowi powodu byśmy się chełpili, bo niczego nie zawdzięczamy tylko sobie. Nawet życie dostaliśmy od Boga choć pośrednio przez naszych rodziców. 

Czasem nie doceniamy dobroci Boga, ponieważ udziela ja wszystkim ludziom. Na przykład słońce, światło, odpowiednia pogoda dla pozyskania żywności. To wszystko ludziom spowszedniało i nie są skłonni dziękować za to Bogu. Tymczasem to jest jeszcze większy powód do dziękowania, ponieważ pokazuje nam, że nawet dla ludzi, którzy obrażają Boga, On daje szansę, na nawrócenie, pozwalając korzystać z wszystkich dóbr tego świata. 

W żaden szczególnie okrutny sposób ich nie traktuje. Zamiast to uznać, za powód do wdzięczności i wychwalania, to ludzie o wypaczonych sercach uznają za powód do jeszcze większego szyderstwa. Ponieważ oni sami byliby stronniczy wobec swoich przeciwników i nie pomagaliby im w trudnych czasach, a być może jeszcze by im utrudniali, włącznie z dopuszczeniem się fizycznej eliminacji, więc uważają że Boga nie ma. Ich rozumowanie opiera się na tym, ze Bóg powinien być tak samo podły jak oni inaczej być ich zdaniem nie może. 

Ale Bóg już pokazał, że jeśliby zechciał, to odmówiłby swojej ochrony i opieki ludziom Mu nieposłusznych. Przykładem tego są plagi egipskie, które dotykały Egipcjan, a chroniły Israelitów. Doszło nawet do tego, że Egipcjanie nie mili słońca, podczas gdy Israelici żyli normalnie (Wyjścia rozdział 7). Gdyby Bóg w ten sposób postępował, to nie pozwalałby służyć mu z własnej woli, ponieważ życie w nieposłuszeństwie byłoby nie możliwe. Wszyscy by więc służyli Bogu tylko że większość obłudnie.

Pan rzekł wtedy do Mojżesza: 
- Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi. [Zmuszony] mocną ręką wypuści ich i mocną ręką wypędzi ich ze swego kraju. 
Wyjścia 6:1

Pod przymusem wszyscy się ugną, ale Bóg chce, by ludzie służyli mu dobrowolnie. Natomiast dobroć Boża jest na tyle obszerna, że pozwala wszystkim żyć na takich samych warunkach. To jest dowód miłości Boga do wszystkich ludzi, jako ludzi, a nie sług.

Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Mateusza 5:45

Że to jest dowód miłości Bożej, to świadczy kontekst tego cytatu. Pan nasz Jeszu mówi dalej:

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. 
Mateusza 5:46-48

Ponieważ jesteśmy stworzeni na wzór Boży (Rodzaju 1:26,27), więc powinniśmy w swoim życiu dążyć do bycia takimi jak Bóg. Stąd nasze współczucie dla innych powinno być większe niż ludzi nieznających Boga. Nawet więcej. Jest niedopuszczalne by ktoś powołujący się na Syna Bożego, gnębił ludzi, był wrogo do nich nastawiony. A skoro mamy miłować wszystkich ludzi to tym bardziej braci w wierze. 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
1 Jana 4:7,8

Wszelkie dobro jakie nas spotyka pochodzi od Boga, a wszelkie zło od jego przeciwnika. Jeśli nas spotyka zło, to na zasadzie próby, do której dopuścił Bóg, ale dzieje się to z woli szatana.
___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz