sobota, 27 lutego 2016

Chrystus wróci na zamieszkałą


„Któremu bowiem powiedział kiedykolwiek ze Zwiastunów: Ty jesteś moim Synem. Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. I jeszcze: Ja będę Mu za Ojca, a on będzie mi za Syna.” Hebrajczyków 1:5 

„Ty jesteś moim Synem, ja dzisiaj zrodziłem Ciebie” to cytat z Psalmu 2:7, to znaczy, że Pan nasz Synem został już wcześniej. Był taki moment, kiedy Logos staje przed Bogiem i słyszy słowa: „Ty jesteś moim Synem. Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie” List do Hebrajczyków, nie podaje, kiedy to nastąpiło. Psalm jednak podaje proroctwo, w którym wypowiada się Pomazaniec i jakby się przedstawia mówiąc: 

„Ja przez Niego królem zostałem ustanowiony na Syjonie, Jego świętej górze, abym przekazywał nakazy Pana. Pan mi powiedział: „Jesteś moim synem, ja dziś zrodziłem ciebie.” Psalm 2:6,7 LXX (Vocatio) 

List do Hebrajczyków zapowiada ponowny powrót Pomazańca na Ziemię, czytamy dalej: 

„Kiedy zaś ponownie wprowadzi Pierworodnego na zamieszkałą, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy Zwiastunowie Boży!” Hebrajczyków 1:6 

Czytając ten tekst, czy wcześniej zauważyłeś słowa: „ponownie wprowadzi”? List do Hebrajczyków mówi o ponownym przyjściu Chrystusa na zamieszkałą, w domyśle Ziemię. Słowo Ziemia i świat, jakie spotykamy w innych przekładach, nie jest dosłownym tłumaczeniem. W liście tym użyto greckie słowo οἰκουμένην, odnoszące się do obszaru, na którym istnieje cywilizacja. Grecy słowo to odnosili do terenu opanowanego przez nich, później słowo to odnoszono do ziem opanowanych przez Rzymian. My dziś odnosimy to słowo do całej Ziemi, gdyż cała jest zamieszkała, a my o tym wiemy i wszędzie jesteśmy wstanie dotrzeć z dobrą nowiną. 

Ciekawe, że słowo to zostało użyte w słynnym cytacie, na który lubią powoływać się świadkowie Jehowy. 

„A ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkałej, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.” Mateusza 24:14 

Dlatego Paweł stwierdził, że już jest głoszona ta dobra nowina po całej Ziemi, a dokładnie po wszystkiej ziemi: 

"Po wszystkiej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców zamieszkałej." Rzymian 10:18 

Syn Boży ma być ponownie wprowadzony na tą zamieszkałą. Zwrot „ponownie wprowadzi” nie może więc oznaczać niewidzialnej obecności, ale realną taką jak podczas pierwszego wprowadzenia. Niewidzialnie Chrystus był obecny zawsze, zarówno przed pierwszym „wprowadzeniem” (1 Piotra 1:11), jak i przed drugim gdyż obiecał nam: 

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” Mateusza 18:20 

A także… 

„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia eonów.” Mateusza 28:18 

Chrystus był i jest swoim Duchem obecny przy nas, ale gdy, na zamieszkałą zostanie ponownie wprowadzony, wówczas Bóg swoim Zwiastunom (aniołom) każe złożyć pokłon Pomazańcowi. Prawdopodobnie wówczas pokłon oddadzą wszyscy, w niebie, na Ziemi i pod ziemią. 

„Aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Pomazaniec jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.” Filipian 2:10,11
________________
krzysztof chrystusowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz