sobota, 17 września 2016

Prorok Ezechiel o Wielkiej Nierządnicy


Apostoł Jan, z woli Bożej, dał nam księgę Objawienia, w której zapowiada, zniszczenie Wielkiej Nierządnicy, którą nazywa także Wielkim Babilonem. Kościoły chrześcijańskie ciężko pracują by zwieść swoich wiernych i nie ujawniają im prawdy o tej Wielkiej Nierządnicy. Pisałem już że Chrystus wyjawił kto jest tą Nierządnicą, ale warto też zauważyć że kilkaset lat wcześniej prorocy ją ujawniali i pisali wprost kto nią jest, bardzo szczegółowo uzasadniając swoje twierdzenie. Dziś omówimy taki przykład pozostawiony nam przez proroka Ezechiela. Każdy prorok podaje nieco inne szczegóły, ale całość się uzupełnia, a główne punkty są wyraźnie rozpoznawalne. 

„I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją bardzo się zdumiałem.” 
Objawienie 17:6

Kiedy Jan zobaczył Wielką Nierządnicę, to bardzo się zdziwił, dlaczego? Ponieważ Chrystus zapowiedział jej ukaranie, a Jan żył w czasie gdy ten pierwszy wyrok został wykonany. Miało to miejsce w roku 70, kiedy więc 30 lat później Jan widzi proroctwo na przyszłe czasy, to się bardzo dziwi, przecież na Nierządnicy został wykonany wyrok. My z kolei dostaliśmy to proroctwo z księgi Objawienia, by wiedzieć, że Wielka Nierządnica nadal działa, a ostateczna jej zagłada jest jeszcze przed nami. W przeciwnym razie moglibyśmy sądzić, że jej historia dobiegła końca. 

Pierwszy i najważniejszy element wspólny dla Objawienia Jana i proroctwa Ezechiela to oczywiście nazwa. W obu przypadkach mamy do czynienia z Nierządnicą. Mowa jest o tej samej osobie lub grupie osób, bo oczywiście nie chodzi o zwykłą kobietę, ale cały naród ewentualnie kogoś kto go reprezentuje. 

„Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie:
– Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami.” 
Objawienie 17:1

„Dlatego, Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego!” 
Ezechiela 16:35

W księdze Ezechiela Bóg mówi do Nierządnicy, a w księdze Objawienia o Nierządnicy. Dlaczego nie mówi już do niej? Bo w roku 70 Bóg wziął rozwód z tą Nierządnicą właśnie za jej zachowanie (Jeremiasza 3:8).

Kolejny punkt wspólny to zachwyt, w jaki Nierządnica wpada podziwiając samą siebie. Ezechiel pisze:

„Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził. Nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny [z namiotami] o różnorakich barwach i na nich uprawiałaś nierząd. Wziąwszy ozdobne przedmioty z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem. Wzięłaś swe szaty wyszywane i okryłaś je nimi, a także moją oliwę i moje kadzidło składałaś w ofierze przed nimi. Nawet mój pokarm, który ci dałem: najczystszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię żywiłem, ofiarowałaś przed nimi jako miłą woń. Tak było - wyrocznia Pana Boga.”
Ezechiela 16:15-19

Jan opisuje to krócej:
„A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.” 
Objawienie 17:4

„Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu:
– Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby.” 
Objawienie 18:7

Ezechiel dalej opisuje najcięższe grzechy Nierządnicy.

„Brałaś też synów swoich i córki, któreś mi urodziła, a składałaś im w ofierze na pożywienie. Czy więc znikomy jest twój nierząd? Zabijałaś przecież synów moich i paląc ich składałaś im w ofierze.” 
Ezechiela 16:21

Po rozwodzie Nierządnica nie miała już wspólnych dzieci z Bogiem, ale nadal prześladowała i zabijała jego nowe dzieci. Jan opisuje więc że jest ona odpowiedzialna za zabijanie naśladowców pomazańcowych ale także wcześniej proroków. O prorokach i każe za ich zabijanie wspominał także Chrystus, nasz Pan Jeszu (Mateusza 23:29-36).

„Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę. (...) W niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.” 
Objawienie 18:20, 24

„I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją bardzo się zdumiałem.” 
Objawienie 17:6

Nierządnica nadal zabija dzieci Boże, ale już nie swoje. Z tym większą złością to robi. Dalsze słowa zwracają uwagę, że nie okazuje ona wdzięczności Bogu, za troskę w czasach swej młodości, jaką Bóg ją otaczał. A za swe podłe zachowanie Ezechiel woła „Biada, o biada tobie!”

„A przy wszystkich tych obrzydliwościach i nierządach nie pamiętałaś na dni twojej młodości, gdyś była naga, odkryta i gdy szamotałaś się w swojej krwi. A po tych wszystkich złościach twoich - biada, o biada tobie! - wyrocznia Pana Boga.” 
Ezechiel 16:22,23

To bardzo charakterystyczne zawołanie pojawia się także w proroctwie Jana.

„Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą:
Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!
(…)
Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę.
(…)
I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach:
Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie.”
 Objawienie 18:10,16,19

W pierwszej kolejności nierząd polegał na oddawaniu bałwochwalczej czci demonom, czyli bożkom. W dalszej części proroctwa, Ezechiel mówi o pozycji jaką zajęła, jak się rozsiadła na wzniesieniach i o tym że także z każdym przechodniem uprawiała nierząd.

„Budowałaś sobie szałasy i sporządzałaś wzniesienia na każdym miejscu. Na początku każdej drogi budowałaś sobie wzniesienie, aby tam kalać swoją piękność i oddawałaś się każdemu przechodniowi. Mnożyłaś coraz bardziej swoje czyny nierządne.” 
Ezechiela 16:24,25

Oczywiście usytuowanie Nierządnicy po rozwodzie uległo zmianie, ale nadal siedzi na pagórkach i oddaje się każdemu, a nawet całym narodom. 

„Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta.” 
Objawienie 17:9

„I rzecze do mnie: 
– Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki.” 
Objawienie 17:15

Kolejne podobieństwo to nierząd z władcami. Ezechiel wymienia trzy narody, ponieważ do jego czasu z tymi narodami Nierządnica już podjęła swój flirt. 

„Uprawiałaś nierząd z twoimi sąsiadami Egipcjanami o ciałach potężnych, pomnażałaś coraz bardziej swoje czyny nierządne, aby Mnie gniewać. Oto wyciągnąłem rękę przeciwko tobie i zmniejszyłem ci pokarm, i wydałem cię na łup twoim nieprzyjaciółkom, córkom filistyńskim, które się wstydziły twojego postępowania. Uprawiałaś następnie nierząd z Asyryjczykami, ponieważ byłaś nienasycona; oddawałaś się nierządowi z nimi, a i tak się tym nie nasyciłaś. Uprawiałaś więc znów nierząd z krajem kupieckim Chaldejczyków i także tym się nie nasyciłaś.” 
Ezechiela 16:26-29

Mamy więc Egipt, Asyrię i Chaldejczyków czyli Babilon. Jan żyje dużo później i podaje dokładnie w jakim okresie się znajduje, czyli z kim obecnie Nierządnica uprawia nierząd. 

„I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.” 
Objawienie 17:10

Ponieważ w czasach Jana mocarstwem światowym był Rzym, więc szóstym królem, głową i górą z Objawienia, był Rzym. Mamy wyraźną kontynuację działalności Nierządnicy. Kontynuację od czasów Egiptu aż po mocarstwo, które dopiero ma nastać. Dlatego twierdzenie, że kościół katolicki jest tą Nierządnicą jest kompletnym nieporozumieniem. Kościół ten powstanie dopiero za 300 lat po wypowiedzeniu proroctwa, więc nie mógł siedzieć na głowie-górze wcześniejszych mocarstw skoro one już dawno upadły, a on jeszcze nie powstał. Kościół katolickie nie jest Wielkim Babilonem czyli Wielką Nierządnicą, ale jest jedną z jej córek, dlatego dużo szczegółów pasuje także do niego. 

Dalsze szczegóły wyjawione przez proroka Ezechiela są demaskatorskie w stopniu najwyższym. Dziś znając historię Nierządnicy i jej wpływ na politykę, wiemy, że jej główną ofertą były kredyty na wojny dla władców. W ten sposób zjednywała sobie przychylność królów, dodatkowo przekupując urzędników państwowych. Robi to do dnia dzisiejszego, a Ezechiel to przepowiedział bardzo dawno temu.

„Jakżeż słabe było twoje serce - wyrocznia Pana Boga - skoro dopuszczałaś się takich rzeczy, godnych bezwstydnej nierządnicy, skoro budowałaś szałas na początku każdej drogi, skoro urządzałaś sobie wzniesienia na każdym placu, a gardząc zapłatą nie byłaś podobna do nierządnicy, lecz do kobiety cudzołożnej, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, a ty wszystkim swoim kochankom dawałaś podarki i zjednywałaś ich sobie, by przychodzili do ciebie zewsząd i uprawiali z tobą nierząd. U ciebie działo się odwrotnie niż u nierządnic: nikt nie gonił za tobą. To ty dawałaś zapłatę, a ciebie nikt nie wynagradzał. Tak, z tobą było wprost odwrotnie.” 
Ezechiela 16:30-34

Posłaniec pomazańcowy Jan w Objawieniu wyjaśnił, że Wielka Nierządnica pomagała bogacić się kupcom i że po jej upadku najbardziej kupcy będą ją żałować, ale także królowie żyli w luksusach dzięki jej nierządowi. 

„I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. (...) A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje.” 
Objawienie 18:9,11

Za wszelkie zło jakie wyrządzała ta Nierządnica, Bóg sprawi, że zostanie zniszczona i to przez jej kochanków. 

„Dlatego, Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego! Tak mówi Pan Bóg: Za to, że odsłaniałaś swą sromotę i odkrywałaś swoją nagość, uprawiając nierząd ze wszystkimi swoimi ohydnymi bożkami, a także za krew twoich synów, których im ofiarowałaś - za to Ja zgromadzę wszystkich twoich kochanków, w których miałaś upodobanie, i wszystkich tych, których miłowałaś, jak również i tych wszystkich, których nienawidziłaś. Tak, Ja zgromadzę ich ze wszystkich stron przeciwko tobie i odsłonię twą nagość przed nimi, aby zobaczyli całą twoją nagość. Będę cię sądził tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie. Wydam cię krwawemu gniewowi i zazdrości. Wydam cię w ich ręce, a oni zniosą twoje szałasy, zniszczą twoje wzniesienia, rozbiorą cię z twoich szat, zabiorą ci twoje klejnoty i pozostawią cię nagą i odkrytą. 
Ezechiel 16:35-39

Jan opisuje to prawie identycznie:
„A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią.” 
Objawienie 17:16,17

Jan nie informuje nas wprost kto jest tą Wielką Nierządnicą i Babilonem Wielkim, ale Ezechiel nie kryje tego, pisze wprost.

„Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami.”
 Ezechiela 16:1,2

Oczywiście nie chodzi o mury i cegłę, domy i wieże w Jeruzalem, ale o elitę, która stanęła na czele narodu Izraelskiego (Mateusza 23:2), i uprawiała nierząd zarówno z bożkami (faktycznie demonami), jak i z władcami politycznymi. Odstępczy judaizm i jego przywódcy nie tylko składał dzieci na ofiarę, ale też zabijał proroków i nawet Syna Bożego posłanego do narodu Izraelskiego. 

Dziś nadal trwają w swoim odstępstwie i kalają się politycznym nierządem i składaniem ofiar demonom. Tworzą banki centralne zapewniając władcom stały dostęp do linii kredytowych. Płacą swoim kochankom zgodnie z tym co wyjawił Ezechiel. Jan nie przepowiada im nawrócenia się, ale straszliwy upadek, który będzie ostatecznym ich zniszczeniem. Zgodnie z proroctwem Izajasza tylko mała grupa Izraelitów nawróci się i dostąpi zbawienia. 

„Choćby bowiem ludność Izraela była tak liczna jak ziarna piasku nad morzem, tylko resztki z nich ocaleją. Ten bowiem, który słowa dotrzymuje, dokona tego zgodnie ze sprawiedliwością. Zaprawdę wypowiedziane słowo spełni Bóg na całej zamieszkanej ziemi.”
 Izajasza 10:22,23 LXX

Oni do tej grupy nie należą. Dlatego też aktualne jest wezwanie do wszystkich:

„I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
– Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.”
Objawienie 18:4
___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz