sobota, 27 sierpnia 2016

Syn godzien boskiej chwały


Kolejnym cytatem, który niczego nie udowadnia w temacie trójcy, ale robi dobre wrażenie, jest Objawienie 5:13,14.

„A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: 'Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!' A czworo Zwierząt mówiło: 'Amen'. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.” Objawienie 5:13,14

Zwolennicy trójcy cytują go na poparcie, że Syn odbiera honory takie same jak Ojciec, ponieważ ich zdaniem jest Ojcu równy. Wersety te są przeważnie cytowane razem z Jana 5:23, który to tekst omówiłem w temacie „Nie może syn uczynić od siebie nic”. To, co wówczas napisałem, dotyczy także tego tekstu. Widzimy przecież, że ten tekst nie twierdzi, że Bóg Ojciec jest równy Synowi lub odwrotnie. Próba wmówienia nam tego polega na wyciąganiu błędnych wniosków na potrzeby dogmatu o trójcy. O Duchu w tych tekstach nie ma mowy w ogóle. W tekstach tych nie było więc zamiary u pisarzy, by nawiązywać do czegoś takiego jak trójca. Nadawanie tym wersetom takiego znaczenia jest przekręcaniem Pisma Świętego w celu zwodzenia ludzi.

Dlaczego Bóg chce, by Syna honorowano tak samo jak Jego samego? 

Według Jana 5:20 dlatego że Bóg miłuje Syna, Księga Objawienia podaje dodatkowe powody.

„Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.” Objawienie 3:21 

Pan nasz Jeszu, w przeciwieństwie do zbuntowanych synów Bożych, zwyciężył, dochowując wierności Ojcu w wyjątkowo niekorzystnych warunkach. Za podobną wierność Syn nagradza swoich naśladowców. Werset powyższy informuje nas, że Pomazaniec w ten sposób naśladuje Ojca. Syn nie tylko dochował wierności, ale też robił wszystko, by zachęcić ludzi do oddawania czci Ojcu. Bóg okazuje mu wdzięczność, nie szczędząc Mu niczego. Wszyscy wierni słudzy Boga są zdania, że Syn zasługuje na te zaszczyty za to, co zrobił. Zanim Jan napisał, że Syn będzie odbierał wspólnie z Ojcem honory, najpierw wyjaśnił:

„I taką nową pieśń śpiewają: 
'Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi'. I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: 'Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo'. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: 'Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!' A czworo Zwierząt mówiło: 'Amen'. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.” Objawienie 5:9-14

Widzimy, że tekst z kontekstem mówi nam nie tylko dużo więcej, ale zupełnie co innego, niż zwolennicy trójcy chcieliby nam wmówić. Pan nasz Jeszu okazuje się godzien boskiej czci, dlatego że zrobił coś wyjątkowo wspaniałego dla Ojca. Pozwolił się zabić, by do Ojca przyprowadzić ludzi. Syn więc nie odbiera czci boskiej, dlatego że z natury mu się to należy, ale dlatego, że na to zasługuje. Ojciec za Jego postawę darzy Go tak wielką miłością, że wszystkim się z nim dzieli. 

Proszę mi więc wytłumaczyć jak można być tak zaślepionym, by wyrywać te wersety z kontekstu i wmawiać nam, że one są dowodem, że Syn jest równy Ojcu w sensie całkowitym. A może nie jest to zaślepienie, tylko świadoma i wierna służba antychrystowi?
___________________
krzysztof pomazańcowy


2 komentarze:

 1. Cyt:,,A może nie jest to zaślepienie tylko świadoma i wierna służba antychrystowi,,? To nie tylko wierna służba antychrystowi, to służba szatanowi. Dopuszczają się kłamstwa i manipulacji, jak wiemy ojcem kłamstwa jest szatan i oni spełniają uczynki swego ojca. J 8;44.

  Objawieni 5;13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie
  i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu,
  i wszystko, co w nich przebywa,
  usłyszałem, jak mówiło:
  «Zasiadającemu na tronie
  i Barankowi
  błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!
  Werset 13 wywyższa Jeszu Pana naszego do chwały, czci i panowania, nie znaczy, aby Ojciec zrzekł się Swej władzy na Korzyść Pana Jeszu Pomazańca, albo Ojciec i Syn byli jedna sobą, ponieważ obie osoby tutaj są uznane. Ojcu zawsze jest oddawana pierwsza cześć. Łuk 22: 29 Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec. Obj 3:21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie,
  jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Pan nasz Jeszu zawsze odwoływał się do swego Ojca.

  J 8: 13 ,,Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». 14 W odpowiedzi rzekł do nich Jeszu: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. 15 Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. 16 A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. 17 Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. 18 Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał». 19 Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jeszu odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego».

  Ci którzy idą droga i prawdą przez wiarę w świetle Słowa Bożego, mogą poznać Ojca i syna.
  1 J 4: 1 Umiłowani,
  nie dowierzajcie każdemu duchowi,
  ale badajcie duchy, czy są z Boga,
  gdyż wielu fałszywych proroków
  pojawiło się na świecie.
  To szatan starał i stara się fałszywie przedstawić prawdę, przekręcać naukę Pisma Świętego tak, aby one okazały się zaprzeczenie same ze sobą i wprowadzić niedorzeczne wierzenia ludzkie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam . Ludzka skłonność do manipulowania tytułami Boskości idzie we wszystkich kierunkach . Np. świadkowie odbierają Boskość naszemu Panu Jeszu gdyż w Jana 5;23 zamienili oddawanie czci Synowi na szacunek . Zaś trynitarianie z powodu nadania przywilejów Synowi - np. przywilej stwarzania jaki Pan nasz otrzymał od Ojca - odbierają pełnie Boskości Bogu Ojcu i dzielą ją na trzy części. Wszystko co Syn posiada otrzymał od Ojca . A trynitarze zachowują się tak jakby otrzymywanie było jakąś ujmą . Pan nasz Jeszu Pomazaniec Boży zawsze z dumą podkreśla swoje uzależnienie od Ojca i dziękuje Ojcu za wszelkie dary i przywileje . Jest to też dla nas nauka , gdyż i my nic nie przynieśliśmy na ten świat a życie nasze otrzymamy dzięki łasce i miłości Bożej i Syna.
  A Syn też dzięki miłości i daru Ojca jest dla nas ludzi Panem , Królem , Bogiem i Stwórcą .
  Czy tak trudno jest uwierzyć że dzieci mogą być posłuszne Ojcu i wykonywać Jego wolę ?
  Czy tak trudno uwierzyć że kochający Ojciec obdarowywuje Syna i dzieli się z nim wszystkim
  Widać nie znają Syna , a tym bardziej Ojca .
  Marka 12; 24 Jeszu im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?

  OdpowiedzUsuń